#a12dcc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a12dcc由63.14%红色,17.65%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为161,绿色值为45,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由21.08%青色,77.94%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9933cc

  • R 63.1
  • G 17.6
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 21.1
  • M 77.9
  • Y 0.0
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#a12dcc 颜色转换

#a12dcc十进制的RGB值为R:161, G:45, B:204。 CMYK值为C:21.079, M:77.941, Y: 0.0, K: 20.0

RGB 161, 45, 204
百分比 63.14%, 17.65%, 80.0%
十六进制 a12dcc
十进制 10563020
二进制 10100001,00101101,11001100
CMYK 21.079, 77.941, 0.0, 20.0
CMYK百分比 21%, 78%, 0%, 20%
CMY 0.369, 0.824, 0.2
CMY百分比 37%, 82%, 20%
HSL 283.77°, 63.85, 48.82
HSV (or HSB) 283.77°, 77.941, 80.0
XYZ 26.534, 13.814, 58.392
xyY 0.269, 0.14, 13.814
CIE-LAB 43.966, 68.309, -59.102
CIE-LUV 43.966, 35.269, -93.904
CIE-LCH/LCHab 43.966, 90.328, 319.133
CIE-LUV/LCHuv 43.966, 100.309, 290.585
Hunter-Lab 37.168, 62.387, -67.129
YIQ 97.81, 18.0377, 74.0148
YUV 97.81, 52.25737, 55.43841
网页安全色 #9933cc
颜色名称

#a12dcc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a12dcc 相似颜色

相似颜色

#a12dcc 色度/色彩

至黑
至白

#a12dcc 色调

色调变化

#a12dcc HTML/CSS代码

#a12dcc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a12dcc.

<span style="color:#a12dcc;">文本</span>
#a12dcc 背景颜色

此段背景颜色为 #a12dcc.

<p style="background-color:#a12dcc;">文本</p>
#a12dcc 边框颜色

这个边框颜色为 #a12dcc.

<div style="border:1px solid #a12dcc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a12dcc;}
.background {background-color:#a12dcc;}
.border {border:1px solid #a12dcc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉