#a15d3d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a15d3d由63.14%红色,36.47%绿色和23.92%蓝色组成,十进制红色值为161,绿色值为93,蓝色值为61。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,42.24%品红色,62.11%黄色和36.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996633

  • R 63.1
  • G 36.5
  • B 23.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 42.2
  • Y 62.1
  • K 36.9
  CMYK 百分比

#a15d3d 颜色转换

#a15d3d十进制的RGB值为R:161, G:93, B:61。 CMYK值为C:0.0, M:42.235, Y: 62.111, K: 36.863

RGB 161, 93, 61
百分比 63.14%, 36.47%, 23.92%
十六进制 a15d3d
十进制 10575165
二进制 10100001,01011101,00111101
CMYK 0.0, 42.235, 62.111, 36.863
CMYK百分比 0%, 42%, 62%, 37%
CMY 0.369, 0.635, 0.761
CMY百分比 37%, 64%, 76%
HSL 19.2°, 45.05, 43.53
HSV (or HSB) 19.2°, 62.112, 63.14
XYZ 19.455, 15.744, 6.429
xyY 0.467, 0.378, 15.744
CIE-LAB 46.637, 24.681, 30.115
CIE-LUV 46.637, 51.679, 28.56
CIE-LCH/LCHab 46.637, 38.937, 50.663
CIE-LUV/LCHuv 46.637, 59.045, 28.927
Hunter-Lab 39.679, 18.083, 18.169
YIQ 109.684, 50.8028, 4.4236
YUV 109.684, -23.95591, 45.02032
网页安全色 #996633
颜色名称

#a15d3d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a15d3d 相似颜色

相似颜色

#a15d3d 色度/色彩

至黑
至白

#a15d3d 色调

色调变化

#a15d3d HTML/CSS代码

#a15d3d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a15d3d.

<span style="color:#a15d3d;">文本</span>
#a15d3d 背景颜色

此段背景颜色为 #a15d3d.

<p style="background-color:#a15d3d;">文本</p>
#a15d3d 边框颜色

这个边框颜色为 #a15d3d.

<div style="border:1px solid #a15d3d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a15d3d;}
.background {background-color:#a15d3d;}
.border {border:1px solid #a15d3d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉