#a27cbc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a27cbc由63.53%红色,48.63%绿色和73.73%蓝色组成,十进制红色值为162,绿色值为124,蓝色值为188。在CMKY色彩空间中,他由13.83%青色,34.04%品红色,0.0%黄色和26.27%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9966cc

  • R 63.5
  • G 48.6
  • B 73.7
  RGB 百分比
  • C 13.8
  • M 34.0
  • Y 0.0
  • K 26.3
  CMYK 百分比

#a27cbc 颜色转换

#a27cbc十进制的RGB值为R:162, G:124, B:188。 CMYK值为C:13.83, M:34.043, Y: 0.0, K: 26.275

RGB 162, 124, 188
百分比 63.53%, 48.63%, 73.73%
十六进制 a27cbc
十进制 10648764
二进制 10100010,01111100,10111100
CMYK 13.83, 34.043, 0.0, 26.275
CMYK百分比 14%, 34%, 0%, 26%
CMY 0.365, 0.514, 0.263
CMY百分比 36%, 51%, 26%
HSL 275.62°, 32.32, 61.18
HSV (or HSB) 275.62°, 34.043, 73.72
XYZ 31.184, 25.728, 50.897
xyY 0.289, 0.239, 25.728
CIE-LAB 57.778, 26.844, -28.015
CIE-LUV 57.778, 15.827, -46.538
CIE-LCH/LCHab 57.778, 38.8, 313.777
CIE-LUV/LCHuv 57.778, 49.156, 288.783
Hunter-Lab 50.723, 20.975, -23.988
YIQ 142.658, 2.081, 27.9538
YUV 142.658, 22.3143, 16.96936
网页安全色 #9966cc
颜色名称

#a27cbc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a27cbc 相似颜色

相似颜色

#a27cbc 色度/色彩

至黑
至白

#a27cbc 色调

色调变化

#a27cbc HTML/CSS代码

#a27cbc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a27cbc.

<span style="color:#a27cbc;">文本</span>
#a27cbc 背景颜色

此段背景颜色为 #a27cbc.

<p style="background-color:#a27cbc;">文本</p>
#a27cbc 边框颜色

这个边框颜色为 #a27cbc.

<div style="border:1px solid #a27cbc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a27cbc;}
.background {background-color:#a27cbc;}
.border {border:1px solid #a27cbc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉