#a2e0e2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a2e0e2由63.53%红色,87.84%绿色和88.63%蓝色组成,十进制红色值为162,绿色值为224,蓝色值为226。在CMKY色彩空间中,他由28.32%青色,0.88%品红色,0.0%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 63.5
  • G 87.8
  • B 88.6
  RGB 百分比
  • C 28.3
  • M 0.9
  • Y 0.0
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#a2e0e2 颜色转换

#a2e0e2十进制的RGB值为R:162, G:224, B:226。 CMYK值为C:28.319, M:0.885, Y: 0.0, K: 11.373

RGB 162, 224, 226
百分比 63.53%, 87.84%, 88.63%
十六进制 a2e0e2
十进制 10674402
二进制 10100010,11100000,11100010
CMYK 28.319, 0.885, 0.0, 11.373
CMYK百分比 28%, 1%, 0%, 11%
CMY 0.365, 0.122, 0.114
CMY百分比 36%, 12%, 11%
HSL 181.88°, 52.46, 76.08
HSV (or HSB) 181.88°, 28.319, 88.63
XYZ 55.28, 66.481, 81.867
xyY 0.271, 0.326, 66.481
CIE-LAB 85.241, -19.024, -7.309
CIE-LUV 85.241, -30.473, -8.208
CIE-LCH/LCHab 85.241, 20.379, 201.018
CIE-LUV/LCHuv 85.241, 31.559, 195.074
Hunter-Lab 81.536, -21.669, -2.455
YIQ 205.69, -37.5884, -12.4906
YUV 205.69, 9.9963, -38.33002
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#a2e0e2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a2e0e2 相似颜色

相似颜色

#a2e0e2 色度/色彩

至黑
至白

#a2e0e2 色调

色调变化

#a2e0e2 HTML/CSS代码

#a2e0e2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a2e0e2.

<span style="color:#a2e0e2;">文本</span>
#a2e0e2 背景颜色

此段背景颜色为 #a2e0e2.

<p style="background-color:#a2e0e2;">文本</p>
#a2e0e2 边框颜色

这个边框颜色为 #a2e0e2.

<div style="border:1px solid #a2e0e2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a2e0e2;}
.background {background-color:#a2e0e2;}
.border {border:1px solid #a2e0e2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉