#a34b8b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a34b8b由63.92%红色,29.41%绿色和54.51%蓝色组成,十进制红色值为163,绿色值为75,蓝色值为139。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,53.99%品红色,14.72%黄色和36.08%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#993399

  • R 63.9
  • G 29.4
  • B 54.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 54.0
  • Y 14.7
  • K 36.1
  CMYK 百分比

#a34b8b 颜色转换

#a34b8b十进制的RGB值为R:163, G:75, B:139。 CMYK值为C:0.0, M:53.988, Y: 14.724, K: 36.078

RGB 163, 75, 139
百分比 63.92%, 29.41%, 54.51%
十六进制 a34b8b
十进制 10701707
二进制 10100011,01001011,10001011
CMYK 0.0, 53.988, 14.724, 36.078
CMYK百分比 0%, 54%, 15%, 36%
CMY 0.361, 0.706, 0.455
CMY百分比 36%, 71%, 45%
HSL 316.36°, 36.98, 46.67
HSV (or HSB) 316.36°, 53.988, 63.92
XYZ 22.28, 14.684, 26.086
xyY 0.353, 0.233, 14.684
CIE-LAB 45.199, 44.507, -18.701
CIE-LUV 45.199, 46.99, -33.124
CIE-LCH/LCHab 45.199, 48.276, 337.209
CIE-LUV/LCHuv 45.199, 57.491, 324.819
Hunter-Lab 38.32, 36.725, -13.537
YIQ 108.608, 31.876, 38.5288
YUV 108.608, 14.95731, 47.71936
网页安全色 #993399
颜色名称

#a34b8b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a34b8b 相似颜色

相似颜色

#a34b8b 色度/色彩

至黑
至白

#a34b8b 色调

色调变化

#a34b8b HTML/CSS代码

#a34b8b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a34b8b.

<span style="color:#a34b8b;">文本</span>
#a34b8b 背景颜色

此段背景颜色为 #a34b8b.

<p style="background-color:#a34b8b;">文本</p>
#a34b8b 边框颜色

这个边框颜色为 #a34b8b.

<div style="border:1px solid #a34b8b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a34b8b;}
.background {background-color:#a34b8b;}
.border {border:1px solid #a34b8b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉