#a3b5cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a3b5cb由63.92%红色,70.98%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为163,绿色值为181,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由19.7%青色,10.84%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 63.9
  • G 71.0
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 19.7
  • M 10.8
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#a3b5cb 颜色转换

#a3b5cb十进制的RGB值为R:163, G:181, B:203。 CMYK值为C:19.704, M:10.838, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 163, 181, 203
百分比 63.92%, 70.98%, 79.61%
十六进制 a3b5cb
十进制 10728907
二进制 10100011,10110101,11001011
CMYK 19.704, 10.838, 0.0, 20.392
CMYK百分比 20%, 11%, 0%, 20%
CMY 0.361, 0.29, 0.204
CMY百分比 36%, 29%, 20%
HSL 213.0°, 27.78, 71.77
HSV (or HSB) 213.0°, 19.704, 79.61
XYZ 42.405, 45.145, 62.976
xyY 0.282, 0.3, 45.145
CIE-LAB 72.987, -1.506, -13.21
CIE-LUV 72.987, -10.567, -20.035
CIE-LCH/LCHab 72.987, 13.296, 263.494
CIE-LUV/LCHuv 72.987, 22.651, 242.191
Hunter-Lab 67.19, -4.927, -8.538
YIQ 178.126, -17.7948, 3.0394
YUV 178.126, 12.24215, -13.27022
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#a3b5cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a3b5cb 相似颜色

相似颜色

#a3b5cb 色度/色彩

至黑
至白

#a3b5cb 色调

色调变化

#a3b5cb HTML/CSS代码

#a3b5cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a3b5cb.

<span style="color:#a3b5cb;">文本</span>
#a3b5cb 背景颜色

此段背景颜色为 #a3b5cb.

<p style="background-color:#a3b5cb;">文本</p>
#a3b5cb 边框颜色

这个边框颜色为 #a3b5cb.

<div style="border:1px solid #a3b5cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a3b5cb;}
.background {background-color:#a3b5cb;}
.border {border:1px solid #a3b5cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉