#a3c9cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a3c9cb由63.92%红色,78.82%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为163,绿色值为201,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由19.7%青色,0.98%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 63.9
  • G 78.8
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 19.7
  • M 1.0
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#a3c9cb 颜色转换

#a3c9cb十进制的RGB值为R:163, G:201, B:203。 CMYK值为C:19.704, M:0.985, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 163, 201, 203
百分比 63.92%, 78.82%, 79.61%
十六进制 a3c9cb
十进制 10734027
二进制 10100011,11001001,11001011
CMYK 19.704, 0.985, 0.0, 20.392
CMYK百分比 20%, 1%, 0%, 20%
CMY 0.361, 0.212, 0.204
CMY百分比 36%, 21%, 20%
HSL 183.0°, 27.78, 71.77
HSV (or HSB) 183.0°, 19.704, 79.61
XYZ 46.768, 53.87, 64.431
xyY 0.283, 0.326, 53.87
CIE-LAB 78.386, -12.101, -5.174
CIE-LUV 78.386, -19.724, -5.869
CIE-LCH/LCHab 78.386, 13.161, 203.15
CIE-LUV/LCHuv 78.386, 20.579, 196.57
Hunter-Lab 73.396, -14.704, -0.67
YIQ 189.866, -23.2868, -7.4146
YUV 189.866, 6.46495, -23.57002
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#a3c9cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a3c9cb 相似颜色

相似颜色

#a3c9cb 色度/色彩

至黑
至白

#a3c9cb 色调

色调变化

#a3c9cb HTML/CSS代码

#a3c9cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a3c9cb.

<span style="color:#a3c9cb;">文本</span>
#a3c9cb 背景颜色

此段背景颜色为 #a3c9cb.

<p style="background-color:#a3c9cb;">文本</p>
#a3c9cb 边框颜色

这个边框颜色为 #a3c9cb.

<div style="border:1px solid #a3c9cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a3c9cb;}
.background {background-color:#a3c9cb;}
.border {border:1px solid #a3c9cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉