#a5e3cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a5e3cb由64.71%红色,89.02%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为165,绿色值为227,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由27.31%青色,0.0%品红色,10.57%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 64.7
  • G 89.0
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 27.3
  • M 0.0
  • Y 10.6
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#a5e3cb 颜色转换

#a5e3cb十进制的RGB值为R:165, G:227, B:203。 CMYK值为C:27.313, M:0.0, Y: 10.573, K: 10.98

RGB 165, 227, 203
百分比 64.71%, 89.02%, 79.61%
十六进制 a5e3cb
十进制 10871755
二进制 10100101,11100011,11001011
CMYK 27.313, 0.0, 10.573, 10.98
CMYK百分比 27%, 0%, 11%, 11%
CMY 0.353, 0.11, 0.204
CMY百分比 35%, 11%, 20%
HSL 156.77°, 52.54, 76.86
HSV (or HSB) 156.77°, 27.313, 89.02
XYZ 53.763, 67.247, 66.644
xyY 0.286, 0.358, 67.247
CIE-LAB 85.629, -24.547, 5.412
CIE-LUV 85.629, -30.601, 12.342
CIE-LCH/LCHab 85.629, 25.136, 167.566
CIE-LUV/LCHuv 85.629, 32.996, 158.035
Hunter-Lab 82.004, -26.482, 9.219
YIQ 205.726, -29.2346, -20.5818
YUV 205.726, -1.33967, -35.72976
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#a5e3cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a5e3cb 相似颜色

相似颜色

#a5e3cb 色度/色彩

至黑
至白

#a5e3cb 色调

色调变化

#a5e3cb HTML/CSS代码

#a5e3cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a5e3cb.

<span style="color:#a5e3cb;">文本</span>
#a5e3cb 背景颜色

此段背景颜色为 #a5e3cb.

<p style="background-color:#a5e3cb;">文本</p>
#a5e3cb 边框颜色

这个边框颜色为 #a5e3cb.

<div style="border:1px solid #a5e3cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a5e3cb;}
.background {background-color:#a5e3cb;}
.border {border:1px solid #a5e3cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉