#a5e3cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a5e3cc由64.71%红色,89.02%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为165,绿色值为227,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由27.31%青色,0.0%品红色,10.13%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 64.7
  • G 89.0
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 27.3
  • M 0.0
  • Y 10.1
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#a5e3cc 颜色转换

#a5e3cc十进制的RGB值为R:165, G:227, B:204。 CMYK值为C:27.313, M:0.0, Y: 10.133, K: 10.98

RGB 165, 227, 204
百分比 64.71%, 89.02%, 80.0%
十六进制 a5e3cc
十进制 10871756
二进制 10100101,11100011,11001100
CMYK 27.313, 0.0, 10.133, 10.98
CMYK百分比 27%, 0%, 10%, 11%
CMY 0.353, 0.11, 0.2
CMY百分比 35%, 11%, 20%
HSL 157.74°, 52.54, 76.86
HSV (or HSB) 157.74°, 27.313, 89.02
XYZ 53.882, 67.295, 67.274
xyY 0.286, 0.357, 67.295
CIE-LAB 85.653, -24.344, 4.921
CIE-LUV 85.653, -30.597, 11.574
CIE-LCH/LCHab 85.653, 24.836, 168.573
CIE-LUV/LCHuv 85.653, 32.713, 159.279
Hunter-Lab 82.034, -26.314, 8.801
YIQ 205.84, -29.5559, -20.2706
YUV 205.84, -0.90367, -35.82977
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#a5e3cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a5e3cc 相似颜色

相似颜色

#a5e3cc 色度/色彩

至黑
至白

#a5e3cc 色调

色调变化

#a5e3cc HTML/CSS代码

#a5e3cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a5e3cc.

<span style="color:#a5e3cc;">文本</span>
#a5e3cc 背景颜色

此段背景颜色为 #a5e3cc.

<p style="background-color:#a5e3cc;">文本</p>
#a5e3cc 边框颜色

这个边框颜色为 #a5e3cc.

<div style="border:1px solid #a5e3cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a5e3cc;}
.background {background-color:#a5e3cc;}
.border {border:1px solid #a5e3cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉