#a6de9d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a6de9d由65.1%红色,87.06%绿色和61.57%蓝色组成,十进制红色值为166,绿色值为222,蓝色值为157。在CMKY色彩空间中,他由25.23%青色,0.0%品红色,29.28%黄色和12.94%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cc99

  • R 65.1
  • G 87.1
  • B 61.6
  RGB 百分比
  • C 25.2
  • M 0.0
  • Y 29.3
  • K 12.9
  CMYK 百分比

#a6de9d 颜色转换

#a6de9d十进制的RGB值为R:166, G:222, B:157。 CMYK值为C:25.225, M:0.0, Y: 29.279, K: 12.941

RGB 166, 222, 157
百分比 65.1%, 87.06%, 61.57%
十六进制 a6de9d
十进制 10935965
二进制 10100110,11011110,10011101
CMYK 25.225, 0.0, 29.279, 12.941
CMYK百分比 25%, 0%, 29%, 13%
CMY 0.349, 0.129, 0.384
CMY百分比 35%, 13%, 38%
HSL 111.69°, 49.62, 74.31
HSV (or HSB) 111.69°, 29.279, 87.06
XYZ 47.931, 62.782, 41.489
xyY 0.315, 0.412, 62.782
CIE-LAB 83.328, -30.155, 26.259
CIE-LUV 83.328, -27.901, 42.053
CIE-LCH/LCHab 83.328, 39.986, 138.951
CIE-LUV/LCHuv 83.328, 50.467, 123.563
Hunter-Lab 79.235, -30.684, 24.419
YIQ 197.846, -12.4859, -32.072
YUV 197.846, -20.0985, -27.93935
网页安全色 #99cc99
颜色名称

#a6de9d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a6de9d 相似颜色

相似颜色

#a6de9d 色度/色彩

至黑
至白

#a6de9d 色调

色调变化

#a6de9d HTML/CSS代码

#a6de9d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a6de9d.

<span style="color:#a6de9d;">文本</span>
#a6de9d 背景颜色

此段背景颜色为 #a6de9d.

<p style="background-color:#a6de9d;">文本</p>
#a6de9d 边框颜色

这个边框颜色为 #a6de9d.

<div style="border:1px solid #a6de9d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a6de9d;}
.background {background-color:#a6de9d;}
.border {border:1px solid #a6de9d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉