#a76d4d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a76d4d由65.49%红色,42.75%绿色和30.2%蓝色组成,十进制红色值为167,绿色值为109,蓝色值为77。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,34.73%品红色,53.89%黄色和34.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996666

  • R 65.5
  • G 42.7
  • B 30.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 34.7
  • Y 53.9
  • K 34.5
  CMYK 百分比

#a76d4d 颜色转换

#a76d4d十进制的RGB值为R:167, G:109, B:77。 CMYK值为C:0.0, M:34.73, Y: 53.892, K: 34.51

RGB 167, 109, 77
百分比 65.49%, 42.75%, 30.2%
十六进制 a76d4d
十进制 10972493
二进制 10100111,01101101,01001101
CMYK 0.0, 34.73, 53.892, 34.51
CMYK百分比 0%, 35%, 54%, 35%
CMY 0.345, 0.573, 0.698
CMY百分比 35%, 57%, 70%
HSL 21.33°, 36.88, 47.84
HSV (or HSB) 21.33°, 53.891999999999996, 65.49
XYZ 22.745, 19.69, 9.623
xyY 0.437, 0.378, 19.69
CIE-LAB 51.485, 19.538, 27.265
CIE-LUV 51.485, 43.086, 28.383
CIE-LCH/LCHab 51.485, 33.543, 54.375
CIE-LUV/LCHuv 51.485, 51.595, 33.375
Hunter-Lab 44.373, 13.842, 18.203
YIQ 122.694, 44.8438, 2.3086
YUV 122.694, -22.48445, 38.87032
网页安全色 #996666
颜色名称

#a76d4d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a76d4d 相似颜色

相似颜色

#a76d4d 色度/色彩

至黑
至白

#a76d4d 色调

色调变化

#a76d4d HTML/CSS代码

#a76d4d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a76d4d.

<span style="color:#a76d4d;">文本</span>
#a76d4d 背景颜色

此段背景颜色为 #a76d4d.

<p style="background-color:#a76d4d;">文本</p>
#a76d4d 边框颜色

这个边框颜色为 #a76d4d.

<div style="border:1px solid #a76d4d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a76d4d;}
.background {background-color:#a76d4d;}
.border {border:1px solid #a76d4d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉