#a83dcc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a83dcc由65.88%红色,23.92%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为168,绿色值为61,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由17.65%青色,70.1%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9933cc

  • R 65.9
  • G 23.9
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 17.6
  • M 70.1
  • Y 0.0
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#a83dcc 颜色转换

#a83dcc十进制的RGB值为R:168, G:61, B:204。 CMYK值为C:17.648, M:70.097, Y: 0.0, K: 20.0

RGB 168, 61, 204
百分比 65.88%, 23.92%, 80.0%
十六进制 a83dcc
十进制 11025868
二进制 10101000,00111101,11001100
CMYK 17.648, 70.097, 0.0, 20.0
CMYK百分比 18%, 70%, 0%, 20%
CMY 0.341, 0.761, 0.2
CMY百分比 34%, 76%, 20%
HSL 284.9°, 58.37, 51.96
HSV (or HSB) 284.9°, 70.098, 80.0
XYZ 28.715, 16.023, 58.704
xyY 0.278, 0.155, 16.023
CIE-LAB 47.005, 63.928, -54.15
CIE-LUV 47.005, 36.768, -88.237
CIE-LCH/LCHab 47.005, 83.779, 319.734
CIE-LUV/LCHuv 47.005, 95.591, 292.621
Hunter-Lab 40.029, 57.998, -58.931
YIQ 109.295, 17.8154, 67.1321
YUV 109.295, 46.6057, 51.50357
网页安全色 #9933cc
颜色名称

#a83dcc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a83dcc 相似颜色

相似颜色

#a83dcc 色度/色彩

至黑
至白

#a83dcc 色调

色调变化

#a83dcc HTML/CSS代码

#a83dcc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a83dcc.

<span style="color:#a83dcc;">文本</span>
#a83dcc 背景颜色

此段背景颜色为 #a83dcc.

<p style="background-color:#a83dcc;">文本</p>
#a83dcc 边框颜色

这个边框颜色为 #a83dcc.

<div style="border:1px solid #a83dcc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a83dcc;}
.background {background-color:#a83dcc;}
.border {border:1px solid #a83dcc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉