#a8b3cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a8b3cb由65.88%红色,70.2%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为168,绿色值为179,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由17.24%青色,11.82%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 65.9
  • G 70.2
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 17.2
  • M 11.8
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#a8b3cb 颜色转换

#a8b3cb十进制的RGB值为R:168, G:179, B:203。 CMYK值为C:17.242, M:11.823, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 168, 179, 203
百分比 65.88%, 70.2%, 79.61%
十六进制 a8b3cb
十进制 11056075
二进制 10101000,10110011,11001011
CMYK 17.242, 11.823, 0.0, 20.392
CMYK百分比 17%, 12%, 0%, 20%
CMY 0.341, 0.298, 0.204
CMY百分比 34%, 30%, 20%
HSL 221.14°, 25.18, 72.75
HSV (or HSB) 221.14°, 17.241, 79.61
XYZ 43.046, 44.876, 62.891
xyY 0.285, 0.298, 44.876
CIE-LAB 72.81, 1.17, -13.44
CIE-LUV 72.81, -7.149, -20.81
CIE-LCH/LCHab 72.81, 13.491, 274.976
CIE-LUV/LCHuv 72.81, 22.004, 251.04
Hunter-Lab 66.99, -2.533, -8.769
YIQ 178.447, -14.2661, 5.1423
YUV 178.447, 12.08422, -9.16524
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#a8b3cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a8b3cb 相似颜色

相似颜色

#a8b3cb 色度/色彩

至黑
至白

#a8b3cb 色调

色调变化

#a8b3cb HTML/CSS代码

#a8b3cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a8b3cb.

<span style="color:#a8b3cb;">文本</span>
#a8b3cb 背景颜色

此段背景颜色为 #a8b3cb.

<p style="background-color:#a8b3cb;">文本</p>
#a8b3cb 边框颜色

这个边框颜色为 #a8b3cb.

<div style="border:1px solid #a8b3cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a8b3cb;}
.background {background-color:#a8b3cb;}
.border {border:1px solid #a8b3cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉