#a8b6cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a8b6cb由65.88%红色,71.37%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为168,绿色值为182,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由17.24%青色,10.34%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 65.9
  • G 71.4
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 17.2
  • M 10.3
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#a8b6cb 颜色转换

#a8b6cb十进制的RGB值为R:168, G:182, B:203。 CMYK值为C:17.242, M:10.344, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 168, 182, 203
百分比 65.88%, 71.37%, 79.61%
十六进制 a8b6cb
十进制 11056843
二进制 10101000,10110110,11001011
CMYK 17.242, 10.344, 0.0, 20.392
CMYK百分比 17%, 10%, 0%, 20%
CMY 0.341, 0.286, 0.204
CMY百分比 34%, 29%, 20%
HSL 216.0°, 25.18, 72.75
HSV (or HSB) 216.0°, 17.241, 79.61
XYZ 43.654, 46.092, 63.093
xyY 0.286, 0.302, 46.092
CIE-LAB 73.605, -0.458, -12.247
CIE-LUV 73.605, -8.543, -18.698
CIE-LCH/LCHab 73.605, 12.256, 267.86
CIE-LUV/LCHuv 73.605, 20.557, 245.445
Hunter-Lab 67.891, -4.034, -7.576
YIQ 180.208, -15.0899, 3.5742
YUV 180.208, 11.21764, -10.71021
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#a8b6cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a8b6cb 相似颜色

相似颜色

#a8b6cb 色度/色彩

至黑
至白

#a8b6cb 色调

色调变化

#a8b6cb HTML/CSS代码

#a8b6cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a8b6cb.

<span style="color:#a8b6cb;">文本</span>
#a8b6cb 背景颜色

此段背景颜色为 #a8b6cb.

<p style="background-color:#a8b6cb;">文本</p>
#a8b6cb 边框颜色

这个边框颜色为 #a8b6cb.

<div style="border:1px solid #a8b6cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a8b6cb;}
.background {background-color:#a8b6cb;}
.border {border:1px solid #a8b6cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉