#a8b9cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a8b9cb由65.88%红色,72.55%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为168,绿色值为185,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由17.24%青色,8.87%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 65.9
  • G 72.5
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 17.2
  • M 8.9
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#a8b9cb 颜色转换

#a8b9cb十进制的RGB值为R:168, G:185, B:203。 CMYK值为C:17.242, M:8.867, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 168, 185, 203
百分比 65.88%, 72.55%, 79.61%
十六进制 a8b9cb
十进制 11057611
二进制 10101000,10111001,11001011
CMYK 17.242, 8.867, 0.0, 20.392
CMYK百分比 17%, 9%, 0%, 20%
CMY 0.341, 0.275, 0.204
CMY百分比 34%, 27%, 20%
HSL 210.86°, 25.18, 72.75
HSV (or HSB) 210.86°, 17.241, 79.61
XYZ 44.275, 47.334, 63.3
xyY 0.286, 0.306, 47.334
CIE-LAB 74.403, -2.075, -11.055
CIE-LUV 74.403, -9.936, -16.587
CIE-LCH/LCHab 74.403, 11.248, 259.371
CIE-LUV/LCHuv 74.403, 19.335, 239.078
Hunter-Lab 68.8, -5.529, -6.391
YIQ 181.969, -15.9137, 2.0061
YUV 181.969, 10.35106, -12.25518
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#a8b9cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a8b9cb 相似颜色

相似颜色

#a8b9cb 色度/色彩

至黑
至白

#a8b9cb 色调

色调变化

#a8b9cb HTML/CSS代码

#a8b9cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a8b9cb.

<span style="color:#a8b9cb;">文本</span>
#a8b9cb 背景颜色

此段背景颜色为 #a8b9cb.

<p style="background-color:#a8b9cb;">文本</p>
#a8b9cb 边框颜色

这个边框颜色为 #a8b9cb.

<div style="border:1px solid #a8b9cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a8b9cb;}
.background {background-color:#a8b9cb;}
.border {border:1px solid #a8b9cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉