#a8bccb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a8bccb由65.88%红色,73.73%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为168,绿色值为188,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由17.24%青色,7.39%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 65.9
  • G 73.7
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 17.2
  • M 7.4
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#a8bccb 颜色转换

#a8bccb十进制的RGB值为R:168, G:188, B:203。 CMYK值为C:17.242, M:7.39, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 168, 188, 203
百分比 65.88%, 73.73%, 79.61%
十六进制 a8bccb
十进制 11058379
二进制 10101000,10111100,11001011
CMYK 17.242, 7.39, 0.0, 20.392
CMYK百分比 17%, 7%, 0%, 20%
CMY 0.341, 0.263, 0.204
CMY百分比 34%, 26%, 20%
HSL 205.71°, 25.18, 72.75
HSV (or HSB) 205.71°, 17.241, 79.61
XYZ 44.909, 48.602, 63.512
xyY 0.286, 0.31, 48.602
CIE-LAB 75.203, -3.682, -9.861
CIE-LUV 75.203, -11.329, -14.476
CIE-LCH/LCHab 75.203, 10.526, 249.524
CIE-LUV/LCHuv 75.203, 18.382, 231.953
Hunter-Lab 69.715, -7.017, -5.213
YIQ 183.73, -16.7375, 0.438
YUV 183.73, 9.48448, -13.80015
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#a8bccb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a8bccb 相似颜色

相似颜色

#a8bccb 色度/色彩

至黑
至白

#a8bccb 色调

色调变化

#a8bccb HTML/CSS代码

#a8bccb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a8bccb.

<span style="color:#a8bccb;">文本</span>
#a8bccb 背景颜色

此段背景颜色为 #a8bccb.

<p style="background-color:#a8bccb;">文本</p>
#a8bccb 边框颜色

这个边框颜色为 #a8bccb.

<div style="border:1px solid #a8bccb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a8bccb;}
.background {background-color:#a8bccb;}
.border {border:1px solid #a8bccb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉