#a8c2cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#a8c2cb由65.88%红色,76.08%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为168,绿色值为194,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由17.24%青色,4.43%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 65.9
  • G 76.1
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 17.2
  • M 4.4
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#a8c2cb 颜色转换

#a8c2cb十进制的RGB值为R:168, G:194, B:203。 CMYK值为C:17.242, M:4.434, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 168, 194, 203
百分比 65.88%, 76.08%, 79.61%
十六进制 a8c2cb
十进制 11059915
二进制 10101000,11000010,11001011
CMYK 17.242, 4.434, 0.0, 20.392
CMYK百分比 17%, 4%, 0%, 20%
CMY 0.341, 0.239, 0.204
CMY百分比 34%, 24%, 20%
HSL 195.43°, 25.18, 72.75
HSV (or HSB) 195.43°, 17.241, 79.61
XYZ 46.217, 51.219, 63.948
xyY 0.286, 0.317, 51.219
CIE-LAB 76.811, -6.869, -7.469
CIE-LUV 76.811, -14.116, -10.258
CIE-LCH/LCHab 76.811, 10.148, 227.398
CIE-LUV/LCHuv 76.811, 17.45, 216.005
Hunter-Lab 71.568, -9.971, -2.88
YIQ 187.252, -18.3851, -2.6982
YUV 187.252, 7.75132, -16.89009
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#a8c2cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#a8c2cb 相似颜色

相似颜色

#a8c2cb 色度/色彩

至黑
至白

#a8c2cb 色调

色调变化

#a8c2cb HTML/CSS代码

#a8c2cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #a8c2cb.

<span style="color:#a8c2cb;">文本</span>
#a8c2cb 背景颜色

此段背景颜色为 #a8c2cb.

<p style="background-color:#a8c2cb;">文本</p>
#a8c2cb 边框颜色

这个边框颜色为 #a8c2cb.

<div style="border:1px solid #a8c2cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#a8c2cb;}
.background {background-color:#a8c2cb;}
.border {border:1px solid #a8c2cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉