#b0306e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b0306e由69.02%红色,18.82%绿色和43.14%蓝色组成,十进制红色值为176,绿色值为48,蓝色值为110。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,72.73%品红色,37.5%黄色和30.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#993366

  • R 69.0
  • G 18.8
  • B 43.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 72.7
  • Y 37.5
  • K 31.0
  CMYK 百分比

#b0306e 颜色转换

#b0306e十进制的RGB值为R:176, G:48, B:110。 CMYK值为C:0.0, M:72.727, Y: 37.501, K: 30.98

RGB 176, 48, 110
百分比 69.02%, 18.82%, 43.14%
十六进制 b0306e
十进制 11546734
二进制 10110000,00110000,01101110
CMYK 0.0, 72.727, 37.501, 30.98
CMYK百分比 0%, 73%, 38%, 31%
CMY 0.31, 0.812, 0.569
CMY百分比 31%, 81%, 57%
HSL 330.94°, 57.14, 43.92
HSV (or HSB) 330.94°, 72.727, 69.02
XYZ 21.776, 12.472, 16.012
xyY 0.433, 0.248, 12.472
CIE-LAB 41.957, 56.139, -5.639
CIE-LUV 41.957, 77.036, -17.12
CIE-LCH/LCHab 41.957, 56.421, 354.264
CIE-LUV/LCHuv 41.957, 78.916, 347.471
Hunter-Lab 35.316, 48.265, -2.16
YIQ 93.34, 56.3546, 46.3664
YUV 93.34, 8.19984, 72.51938
网页安全色 #993366
颜色名称

#b0306e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b0306e 相似颜色

相似颜色

#b0306e 色度/色彩

至黑
至白

#b0306e 色调

色调变化

#b0306e HTML/CSS代码

#b0306e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b0306e.

<span style="color:#b0306e;">文本</span>
#b0306e 背景颜色

此段背景颜色为 #b0306e.

<p style="background-color:#b0306e;">文本</p>
#b0306e 边框颜色

这个边框颜色为 #b0306e.

<div style="border:1px solid #b0306e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b0306e;}
.background {background-color:#b0306e;}
.border {border:1px solid #b0306e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉