#b03bb9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b03bb9由69.02%红色,23.14%绿色和72.55%蓝色组成,十进制红色值为176,绿色值为59,蓝色值为185。在CMKY色彩空间中,他由4.86%青色,68.11%品红色,0.0%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9933cc

  • R 69.0
  • G 23.1
  • B 72.5
  RGB 百分比
  • C 4.9
  • M 68.1
  • Y 0.0
  • K 27.5
  CMYK 百分比

#b03bb9 颜色转换

#b03bb9十进制的RGB值为R:176, G:59, B:185。 CMYK值为C:4.864, M:68.108, Y: 0.0, K: 27.451

RGB 176, 59, 185
百分比 69.02%, 23.14%, 72.55%
十六进制 b03bb9
十进制 11549625
二进制 10110000,00111011,10111001
CMYK 4.864, 68.108, 0.0, 27.451
CMYK百分比 5%, 68%, 0%, 27%
CMY 0.31, 0.769, 0.275
CMY百分比 31%, 77%, 27%
HSL 295.71°, 51.64, 47.84
HSV (or HSB) 295.71°, 68.108, 72.55
XYZ 28.225, 15.862, 47.471
xyY 0.308, 0.173, 15.862
CIE-LAB 46.793, 62.919, -43.389
CIE-LUV 46.793, 47.743, -72.342
CIE-LCH/LCHab 46.793, 76.429, 325.41
CIE-LUV/LCHuv 46.793, 86.677, 303.423
Hunter-Lab 39.828, 56.799, -42.79
YIQ 108.347, 29.2365, 63.9567
YUV 108.347, 37.72238, 59.35374
网页安全色 #9933cc
颜色名称

#b03bb9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b03bb9 相似颜色

相似颜色

#b03bb9 色度/色彩

至黑
至白

#b03bb9 色调

色调变化

#b03bb9 HTML/CSS代码

#b03bb9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b03bb9.

<span style="color:#b03bb9;">文本</span>
#b03bb9 背景颜色

此段背景颜色为 #b03bb9.

<p style="background-color:#b03bb9;">文本</p>
#b03bb9 边框颜色

这个边框颜色为 #b03bb9.

<div style="border:1px solid #b03bb9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b03bb9;}
.background {background-color:#b03bb9;}
.border {border:1px solid #b03bb9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉