#b0743e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b0743e由69.02%红色,45.49%绿色和24.31%蓝色组成,十进制红色值为176,绿色值为116,蓝色值为62。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,34.09%品红色,64.77%黄色和30.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996633

  • R 69.0
  • G 45.5
  • B 24.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 34.1
  • Y 64.8
  • K 31.0
  CMYK 百分比

#b0743e 颜色转换

#b0743e十进制的RGB值为R:176, G:116, B:62。 CMYK值为C:0.0, M:34.092, Y: 64.773, K: 30.98

RGB 176, 116, 62
百分比 69.02%, 45.49%, 24.31%
十六进制 b0743e
十进制 11564094
二进制 10110000,01110100,00111110
CMYK 0.0, 34.092, 64.773, 30.98
CMYK百分比 0%, 34%, 65%, 31%
CMY 0.31, 0.545, 0.757
CMY百分比 31%, 55%, 76%
HSL 28.42°, 47.9, 46.67
HSV (or HSB) 28.42°, 64.773, 69.02
XYZ 25.02, 22.07, 7.499
xyY 0.458, 0.404, 22.07
CIE-LAB 54.102, 18.283, 38.882
CIE-LUV 54.102, 46.786, 39.633
CIE-LCH/LCHab 54.102, 42.966, 64.816
CIE-LUV/LCHuv 54.102, 61.317, 40.268
Hunter-Lab 46.979, 12.851, 23.421
YIQ 127.784, 53.1042, -4.1148
YUV 127.784, -32.37064, 42.30054
网页安全色 #996633
颜色名称

#b0743e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b0743e 相似颜色

相似颜色

#b0743e 色度/色彩

至黑
至白

#b0743e 色调

色调变化

#b0743e HTML/CSS代码

#b0743e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b0743e.

<span style="color:#b0743e;">文本</span>
#b0743e 背景颜色

此段背景颜色为 #b0743e.

<p style="background-color:#b0743e;">文本</p>
#b0743e 边框颜色

这个边框颜色为 #b0743e.

<div style="border:1px solid #b0743e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b0743e;}
.background {background-color:#b0743e;}
.border {border:1px solid #b0743e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉