#b07a2b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b07a2b由69.02%红色,47.84%绿色和16.86%蓝色组成,十进制红色值为176,绿色值为122,蓝色值为43。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,30.68%品红色,75.57%黄色和30.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996633

  • R69.0
  • G47.8
  • B16.9
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M30.7
  • Y75.6
  • K31.0
  CMYK 百分比

#b07a2b 颜色转换

#b07a2b十进制的RGB值为R:176, G:122, B:43。 CMYK值为C:0.0, M:30.682, Y: 75.568, K: 30.98

RGB176, 122, 43
百分比69.02%, 47.84%, 16.86%
十六进制b07a2b
十进制11565611
二进制10110000,01111010,00101011
CMYK0.0, 30.682, 75.568, 30.98
CMYK百分比0%, 31%, 76%, 31%
CMY0.31, 0.522, 0.831
CMY百分比31%, 52%, 83%
HSL35.64°, 60.73, 42.94
HSV (or HSB)35.64°, 75.568, 69.02
XYZ25.301, 23.325, 5.455
xyY0.468, 0.431, 23.325
CIE-LAB55.406, 13.856, 49.383
CIE-LUV55.406, 43.672, 48.845
CIE-LCH/LCHab55.406, 51.29, 74.327
CIE-LUV/LCHuv55.406, 65.522, 48.2
Hunter-Lab48.296, 8.992, 27.11
YIQ129.14, 57.5613, -13.1638
YUV129.14, -42.3878, 41.11079
网页安全色#996633
颜色名称

#b07a2b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b07a2b 相似颜色

相似颜色

#b07a2b 色度/色彩

至黑
至白

#b07a2b 色调

色调变化

#b07a2b HTML/CSS代码

#b07a2b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b07a2b.

<span style="color:#b07a2b;">文本</span>
#b07a2b 背景颜色

此段背景颜色为 #b07a2b.

<p style="background-color:#b07a2b;">文本</p>
#b07a2b 边框颜色

这个边框颜色为 #b07a2b.

<div style="border:1px solid #b07a2b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b07a2b;}
.background {background-color:#b07a2b;}
.border {border:1px solid #b07a2b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉