#b07cb9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b07cb9由69.02%红色,48.63%绿色和72.55%蓝色组成,十进制红色值为176,绿色值为124,蓝色值为185。在CMKY色彩空间中,他由4.86%青色,32.97%品红色,0.0%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9966cc

  • R 69.0
  • G 48.6
  • B 72.5
  RGB 百分比
  • C 4.9
  • M 33.0
  • Y 0.0
  • K 27.5
  CMYK 百分比

#b07cb9 颜色转换

#b07cb9十进制的RGB值为R:176, G:124, B:185。 CMYK值为C:4.864, M:32.974, Y: 0.0, K: 27.451

RGB 176, 124, 185
百分比 69.02%, 48.63%, 72.55%
十六进制 b07cb9
十进制 11566265
二进制 10110000,01111100,10111001
CMYK 4.864, 32.974, 0.0, 27.451
CMYK百分比 5%, 33%, 0%, 27%
CMY 0.31, 0.514, 0.275
CMY百分比 31%, 51%, 27%
HSL 291.15°, 30.35, 60.59
HSV (or HSB) 291.15°, 32.973, 72.55
XYZ 33.868, 27.149, 49.353
xyY 0.307, 0.246, 27.149
CIE-LAB 59.112, 30.718, -24.128
CIE-LUV 59.112, 24.669, -41.196
CIE-LCH/LCHab 59.112, 39.061, 321.852
CIE-LUV/LCHuv 59.112, 48.018, 300.914
Hunter-Lab 52.105, 24.841, -19.685
YIQ 146.502, 11.3875, 29.9812
YUV 146.502, 18.94648, 25.87939
网页安全色 #9966cc
颜色名称

#b07cb9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b07cb9 相似颜色

相似颜色

#b07cb9 色度/色彩

至黑
至白

#b07cb9 色调

色调变化

#b07cb9 HTML/CSS代码

#b07cb9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b07cb9.

<span style="color:#b07cb9;">文本</span>
#b07cb9 背景颜色

此段背景颜色为 #b07cb9.

<p style="background-color:#b07cb9;">文本</p>
#b07cb9 边框颜色

这个边框颜色为 #b07cb9.

<div style="border:1px solid #b07cb9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b07cb9;}
.background {background-color:#b07cb9;}
.border {border:1px solid #b07cb9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉