#b07cd3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b07cd3由69.02%红色,48.63%绿色和82.75%蓝色组成,十进制红色值为176,绿色值为124,蓝色值为211。在CMKY色彩空间中,他由16.59%青色,41.23%品红色,0.0%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9966cc

  • R 69.0
  • G 48.6
  • B 82.7
  RGB 百分比
  • C 16.6
  • M 41.2
  • Y 0.0
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#b07cd3 颜色转换

#b07cd3十进制的RGB值为R:176, G:124, B:211。 CMYK值为C:16.587, M:41.233, Y: 0.0, K: 17.255

RGB 176, 124, 211
百分比 69.02%, 48.63%, 82.75%
十六进制 b07cd3
十进制 11566291
二进制 10110000,01111100,11010011
CMYK 16.587, 41.233, 0.0, 17.255
CMYK百分比 17%, 41%, 0%, 17%
CMY 0.31, 0.514, 0.173
CMY百分比 31%, 51%, 17%
HSL 275.86°, 49.71, 65.69
HSV (or HSB) 275.86°, 41.232, 82.75
XYZ 36.868, 28.349, 65.154
xyY 0.283, 0.217, 28.349
CIE-LAB 60.203, 36.189, -37.151
CIE-LUV 60.203, 20.687, -62.867
CIE-LCH/LCHab 60.203, 51.864, 314.248
CIE-LUV/LCHuv 60.203, 66.183, 288.214
Hunter-Lab 53.244, 30.424, -35.282
YIQ 149.466, 3.0337, 38.0724
YUV 149.466, 30.28248, 23.27913
网页安全色 #9966cc
颜色名称

#b07cd3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b07cd3 相似颜色

相似颜色

#b07cd3 色度/色彩

至黑
至白

#b07cd3 色调

色调变化

#b07cd3 HTML/CSS代码

#b07cd3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b07cd3.

<span style="color:#b07cd3;">文本</span>
#b07cd3 背景颜色

此段背景颜色为 #b07cd3.

<p style="background-color:#b07cd3;">文本</p>
#b07cd3 边框颜色

这个边框颜色为 #b07cd3.

<div style="border:1px solid #b07cd3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b07cd3;}
.background {background-color:#b07cd3;}
.border {border:1px solid #b07cd3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉