#b07e31 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b07e31由69.02%红色,49.41%绿色和19.22%蓝色组成,十进制红色值为176,绿色值为126,蓝色值为49。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,28.41%品红色,72.16%黄色和30.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#996633

  • R 69.0
  • G 49.4
  • B 19.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 28.4
  • Y 72.2
  • K 31.0
  CMYK 百分比

#b07e31 颜色转换

#b07e31十进制的RGB值为R:176, G:126, B:49。 CMYK值为C:0.0, M:28.409, Y: 72.159, K: 30.98

RGB 176, 126, 49
百分比 69.02%, 49.41%, 19.22%
十六进制 b07e31
十进制 11566641
二进制 10110000,01111110,00110001
CMYK 0.0, 28.409, 72.159, 30.98
CMYK百分比 0%, 28%, 72%, 31%
CMY 0.31, 0.506, 0.808
CMY百分比 31%, 51%, 81%
HSL 36.38°, 56.44, 44.12
HSV (or HSB) 36.38°, 72.15899999999999, 69.02
XYZ 25.92, 24.375, 6.245
xyY 0.458, 0.431, 24.375
CIE-LAB 56.462, 11.909, 47.803
CIE-LUV 56.462, 40.272, 48.707
CIE-LCH/LCHab 56.462, 49.264, 76.011
CIE-LUV/LCHuv 56.462, 63.2, 50.415
Hunter-Lab 49.371, 7.314, 27.06
YIQ 132.172, 54.5351, -13.3874
YUV 132.172, -40.92724, 38.45077
网页安全色 #996633
颜色名称

#b07e31 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b07e31 相似颜色

相似颜色

#b07e31 色度/色彩

至黑
至白

#b07e31 色调

色调变化

#b07e31 HTML/CSS代码

#b07e31 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b07e31.

<span style="color:#b07e31;">文本</span>
#b07e31 背景颜色

此段背景颜色为 #b07e31.

<p style="background-color:#b07e31;">文本</p>
#b07e31 边框颜色

这个边框颜色为 #b07e31.

<div style="border:1px solid #b07e31;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b07e31;}
.background {background-color:#b07e31;}
.border {border:1px solid #b07e31;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉