#b0b5ce 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b0b5ce由69.02%红色,70.98%绿色和80.78%蓝色组成,十进制红色值为176,绿色值为181,蓝色值为206。在CMKY色彩空间中,他由14.56%青色,12.14%品红色,0.0%黄色和19.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 69.0
  • G 71.0
  • B 80.8
  RGB 百分比
  • C 14.6
  • M 12.1
  • Y 0.0
  • K 19.2
  CMYK 百分比

#b0b5ce 颜色转换

#b0b5ce十进制的RGB值为R:176, G:181, B:206。 CMYK值为C:14.562, M:12.136, Y: 0.0, K: 19.216

RGB 176, 181, 206
百分比 69.02%, 70.98%, 80.78%
十六进制 b0b5ce
十进制 11580878
二进制 10110000,10110101,11001110
CMYK 14.562, 12.136, 0.0, 19.216
CMYK百分比 15%, 12%, 0%, 19%
CMY 0.31, 0.29, 0.192
CMY百分比 31%, 29%, 19%
HSL 230.0°, 23.44, 74.9
HSV (or HSB) 230.0°, 14.563, 80.78
XYZ 45.567, 46.734, 65.009
xyY 0.29, 0.297, 46.734
CIE-LAB 74.019, 3.315, -13.204
CIE-LUV 74.019, -4.106, -20.829
CIE-LCH/LCHab 74.019, 13.614, 284.091
CIE-LUV/LCHuv 74.019, 21.23, 258.849
Hunter-Lab 68.362, -0.654, -8.528
YIQ 182.355, -11.012, 6.7225
YUV 182.355, 11.63746, -5.57525
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#b0b5ce 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b0b5ce 相似颜色

相似颜色

#b0b5ce 色度/色彩

至黑
至白

#b0b5ce 色调

色调变化

#b0b5ce HTML/CSS代码

#b0b5ce 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b0b5ce.

<span style="color:#b0b5ce;">文本</span>
#b0b5ce 背景颜色

此段背景颜色为 #b0b5ce.

<p style="background-color:#b0b5ce;">文本</p>
#b0b5ce 边框颜色

这个边框颜色为 #b0b5ce.

<div style="border:1px solid #b0b5ce;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b0b5ce;}
.background {background-color:#b0b5ce;}
.border {border:1px solid #b0b5ce;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉