#b0b8e2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b0b8e2由69.02%红色,72.16%绿色和88.63%蓝色组成,十进制红色值为176,绿色值为184,蓝色值为226。在CMKY色彩空间中,他由22.12%青色,18.58%品红色,0.0%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 69.0
  • G 72.2
  • B 88.6
  RGB 百分比
  • C 22.1
  • M 18.6
  • Y 0.0
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#b0b8e2 颜色转换

#b0b8e2十进制的RGB值为R:176, G:184, B:226。 CMYK值为C:22.123, M:18.584, Y: 0.0, K: 11.373

RGB 176, 184, 226
百分比 69.02%, 72.16%, 88.63%
十六进制 b0b8e2
十进制 11581666
二进制 10110000,10111000,11100010
CMYK 22.123, 18.584, 0.0, 11.373
CMYK百分比 22%, 19%, 0%, 11%
CMY 0.31, 0.278, 0.114
CMY百分比 31%, 28%, 11%
HSL 230.4°, 46.3, 78.82
HSV (or HSB) 230.4°, 22.124, 88.63
XYZ 48.77, 49.001, 78.836
xyY 0.276, 0.277, 49.001
CIE-LAB 75.452, 6.099, -21.914
CIE-LUV 75.452, -6.515, -35.406
CIE-LCH/LCHab 75.452, 22.747, 285.552
CIE-LUV/LCHuv 75.452, 36, 259.574
Hunter-Lab 70.001, 1.859, -17.773
YIQ 186.396, -18.2618, 11.3784
YUV 186.396, 19.49088, -9.12042
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#b0b8e2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b0b8e2 相似颜色

相似颜色

#b0b8e2 色度/色彩

至黑
至白

#b0b8e2 色调

色调变化

#b0b8e2 HTML/CSS代码

#b0b8e2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b0b8e2.

<span style="color:#b0b8e2;">文本</span>
#b0b8e2 背景颜色

此段背景颜色为 #b0b8e2.

<p style="background-color:#b0b8e2;">文本</p>
#b0b8e2 边框颜色

这个边框颜色为 #b0b8e2.

<div style="border:1px solid #b0b8e2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b0b8e2;}
.background {background-color:#b0b8e2;}
.border {border:1px solid #b0b8e2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉