#b0e422 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b0e422由69.02%红色,89.41%绿色和13.33%蓝色组成,十进制红色值为176,绿色值为228,蓝色值为34。在CMKY色彩空间中,他由22.81%青色,0.0%品红色,85.09%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cc33

  • R 69.0
  • G 89.4
  • B 13.3
  RGB 百分比
  • C 22.8
  • M 0.0
  • Y 85.1
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#b0e422 颜色转换

#b0e422十进制的RGB值为R:176, G:228, B:34。 CMYK值为C:22.807, M:0.0, Y: 85.088, K: 10.588

RGB 176, 228, 34
百分比 69.02%, 89.41%, 13.33%
十六进制 b0e422
十进制 11592738
二进制 10110000,11100100,00100010
CMYK 22.807, 0.0, 85.088, 10.588
CMYK百分比 23%, 0%, 85%, 11%
CMY 0.31, 0.106, 0.867
CMY百分比 31%, 11%, 87%
HSL 76.08°, 78.23, 51.37
HSV (or HSB) 76.08°, 85.088, 89.41
XYZ 45.936, 64.832, 11.607
xyY 0.375, 0.53, 64.832
CIE-LAB 84.397, -40.364, 78.268
CIE-LUV 84.397, -25.654, 93.981
CIE-LCH/LCHab 84.397, 88.063, 117.281
CIE-LUV/LCHuv 84.397, 97.42, 105.268
Hunter-Lab 80.518, -39.071, 47.816
YIQ 190.336, 31.3454, -71.3708
YUV 190.336, -76.93096, -12.57806
网页安全色 #99cc33
颜色名称

#b0e422 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b0e422 相似颜色

相似颜色

#b0e422 色度/色彩

至黑
至白

#b0e422 色调

色调变化

#b0e422 HTML/CSS代码

#b0e422 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b0e422.

<span style="color:#b0e422;">文本</span>
#b0e422 背景颜色

此段背景颜色为 #b0e422.

<p style="background-color:#b0e422;">文本</p>
#b0e422 边框颜色

这个边框颜色为 #b0e422.

<div style="border:1px solid #b0e422;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b0e422;}
.background {background-color:#b0e422;}
.border {border:1px solid #b0e422;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉