#b167e5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b167e5由69.41%红色,40.39%绿色和89.8%蓝色组成,十进制红色值为177,绿色值为103,蓝色值为229。在CMKY色彩空间中,他由22.71%青色,55.02%品红色,0.0%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9966cc

  • R 69.4
  • G 40.4
  • B 89.8
  RGB 百分比
  • C 22.7
  • M 55.0
  • Y 0.0
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#b167e5 颜色转换

#b167e5十进制的RGB值为R:177, G:103, B:229。 CMYK值为C:22.707, M:55.022, Y: 0.0, K: 10.196

RGB 177, 103, 229
百分比 69.41%, 40.39%, 89.8%
十六进制 b167e5
十进制 11626469
二进制 10110001,01100111,11100101
CMYK 22.707, 55.022, 0.0, 10.196
CMYK百分比 23%, 55%, 0%, 10%
CMY 0.306, 0.596, 0.102
CMY百分比 31%, 60%, 10%
HSL 275.24°, 70.79, 65.1
HSV (or HSB) 275.24°, 55.022000000000006, 89.8
XYZ 37.123, 24.706, 76.938
xyY 0.268, 0.178, 24.706
CIE-LAB 56.787, 51.747, -52.642
CIE-LUV 56.787, 25.628, -88.669
CIE-LCH/LCHab 56.787, 73.817, 314.508
CIE-LUV/LCHuv 56.787, 92.298, 286.121
Hunter-Lab 49.705, 46.332, -56.981
YIQ 139.49, 3.6128, 54.8622
YUV 139.49, 44.04941, 32.90874
网页安全色 #9966cc
颜色名称

#b167e5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b167e5 相似颜色

相似颜色

#b167e5 色度/色彩

至黑
至白

#b167e5 色调

色调变化

#b167e5 HTML/CSS代码

#b167e5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b167e5.

<span style="color:#b167e5;">文本</span>
#b167e5 背景颜色

此段背景颜色为 #b167e5.

<p style="background-color:#b167e5;">文本</p>
#b167e5 边框颜色

这个边框颜色为 #b167e5.

<div style="border:1px solid #b167e5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b167e5;}
.background {background-color:#b167e5;}
.border {border:1px solid #b167e5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉