#b171e1 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b171e1由69.41%红色,44.31%绿色和88.24%蓝色组成,十进制红色值为177,绿色值为113,蓝色值为225。在CMKY色彩空间中,他由21.33%青色,49.78%品红色,0.0%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9966cc

  • R 69.4
  • G 44.3
  • B 88.2
  RGB 百分比
  • C 21.3
  • M 49.8
  • Y 0.0
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#b171e1 颜色转换

#b171e1十进制的RGB值为R:177, G:113, B:225。 CMYK值为C:21.333, M:49.777, Y: 0.0, K: 11.765

RGB 177, 113, 225
百分比 69.41%, 44.31%, 88.24%
十六进制 b171e1
十进制 11629025
二进制 10110001,01110001,11100001
CMYK 21.333, 49.777, 0.0, 11.765
CMYK百分比 21%, 50%, 0%, 12%
CMY 0.306, 0.557, 0.118
CMY百分比 31%, 56%, 12%
HSL 274.28°, 65.12, 66.27
HSV (or HSB) 274.28°, 49.778, 88.23
XYZ 37.625, 26.594, 74.381
xyY 0.271, 0.192, 26.594
CIE-LAB 58.597, 45.589, -47.527
CIE-LUV 58.597, 23.082, -80.374
CIE-LCH/LCHab 58.597, 65.857, 313.808
CIE-LUV/LCHuv 58.597, 83.623, 286.023
Hunter-Lab 51.57, 39.987, -49.418
YIQ 144.904, 2.152, 48.3904
YUV 144.904, 39.41681, 28.15888
网页安全色 #9966cc
颜色名称

#b171e1 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b171e1 相似颜色

相似颜色

#b171e1 色度/色彩

至黑
至白

#b171e1 色调

色调变化

#b171e1 HTML/CSS代码

#b171e1 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b171e1.

<span style="color:#b171e1;">文本</span>
#b171e1 背景颜色

此段背景颜色为 #b171e1.

<p style="background-color:#b171e1;">文本</p>
#b171e1 边框颜色

这个边框颜色为 #b171e1.

<div style="border:1px solid #b171e1;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b171e1;}
.background {background-color:#b171e1;}
.border {border:1px solid #b171e1;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉