#b197bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b197bb由69.41%红色,59.22%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为177,绿色值为151,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由5.35%青色,19.25%品红色,0.0%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9999cc

  • R 69.4
  • G 59.2
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 5.3
  • M 19.3
  • Y 0.0
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#b197bb 颜色转换

#b197bb十进制的RGB值为R:177, G:151, B:187。 CMYK值为C:5.347, M:19.251, Y: 0.0, K: 26.667

RGB 177, 151, 187
百分比 69.41%, 59.22%, 73.33%
十六进制 b197bb
十进制 11638715
二进制 10110001,10010111,10111011
CMYK 5.347, 19.251, 0.0, 26.667
CMYK百分比 5%, 19%, 0%, 27%
CMY 0.306, 0.408, 0.267
CMY百分比 31%, 41%, 27%
HSL 283.33°, 20.93, 66.27
HSV (or HSB) 283.33°, 19.250999999999998, 73.33
XYZ 38.166, 35.069, 51.769
xyY 0.305, 0.281, 35.069
CIE-LAB 65.802, 16.284, -15.06
CIE-LUV 65.802, 12.268, -25.384
CIE-LCH/LCHab 65.802, 22.18, 317.235
CIE-LUV/LCHuv 65.802, 28.194, 295.794
Hunter-Lab 59.219, 11.41, -10.378
YIQ 162.878, 3.9266, 16.7022
YUV 162.878, 11.87213, 12.38964
网页安全色 #9999cc
颜色名称

#b197bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b197bb 相似颜色

相似颜色

#b197bb 色度/色彩

至黑
至白

#b197bb 色调

色调变化

#b197bb HTML/CSS代码

#b197bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b197bb.

<span style="color:#b197bb;">文本</span>
#b197bb 背景颜色

此段背景颜色为 #b197bb.

<p style="background-color:#b197bb;">文本</p>
#b197bb 边框颜色

这个边框颜色为 #b197bb.

<div style="border:1px solid #b197bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b197bb;}
.background {background-color:#b197bb;}
.border {border:1px solid #b197bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉