#b1b09a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b1b09a由69.41%红色,69.02%绿色和60.39%蓝色组成,十进制红色值为177,绿色值为176,蓝色值为154。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.56%品红色,12.99%黄色和30.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#999999

  • R 69.4
  • G 69.0
  • B 60.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.6
  • Y 13.0
  • K 30.6
  CMYK 百分比

#b1b09a 颜色转换

#b1b09a十进制的RGB值为R:177, G:176, B:154。 CMYK值为C:0.0, M:0.565, Y: 12.995, K: 30.588

RGB 177, 176, 154
百分比 69.41%, 69.02%, 60.39%
十六进制 b1b09a
十进制 11645082
二进制 10110001,10110000,10011010
CMYK 0.0, 0.565, 12.995, 30.588
CMYK百分比 0%, 1%, 13%, 31%
CMY 0.306, 0.31, 0.396
CMY百分比 31%, 31%, 40%
HSL 57.39°, 12.85, 64.9
HSV (or HSB) 57.39°, 12.994, 69.41
XYZ 39.489, 42.731, 36.738
xyY 0.332, 0.359, 42.731
CIE-LAB 71.372, -3.514, 11.407
CIE-LUV 71.372, 1.794, 16.76
CIE-LCH/LCHab 71.372, 11.936, 107.119
CIE-LUV/LCHuv 71.372, 16.855, 83.892
Hunter-Lab 65.369, -6.566, 12.437
YIQ 173.791, 7.6645, -6.6349
YUV 173.791, -9.73737, 2.81522
网页安全色 #999999
颜色名称

#b1b09a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b1b09a 相似颜色

相似颜色

#b1b09a 色度/色彩

至黑
至白

#b1b09a 色调

色调变化

#b1b09a HTML/CSS代码

#b1b09a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b1b09a.

<span style="color:#b1b09a;">文本</span>
#b1b09a 背景颜色

此段背景颜色为 #b1b09a.

<p style="background-color:#b1b09a;">文本</p>
#b1b09a 边框颜色

这个边框颜色为 #b1b09a.

<div style="border:1px solid #b1b09a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b1b09a;}
.background {background-color:#b1b09a;}
.border {border:1px solid #b1b09a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉