#b1b7d3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b1b7d3由69.41%红色,71.76%绿色和82.75%蓝色组成,十进制红色值为177,绿色值为183,蓝色值为211。在CMKY色彩空间中,他由16.11%青色,13.27%品红色,0.0%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 69.4
  • G 71.8
  • B 82.7
  RGB 百分比
  • C 16.1
  • M 13.3
  • Y 0.0
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#b1b7d3 颜色转换

#b1b7d3十进制的RGB值为R:177, G:183, B:211。 CMYK值为C:16.113, M:13.27, Y: 0.0, K: 17.255

RGB 177, 183, 211
百分比 69.41%, 71.76%, 82.75%
十六进制 b1b7d3
十进制 11646931
二进制 10110001,10110111,11010011
CMYK 16.113, 13.27, 0.0, 17.255
CMYK百分比 16%, 13%, 0%, 17%
CMY 0.306, 0.282, 0.173
CMY百分比 31%, 28%, 17%
HSL 229.41°, 27.87, 76.08
HSV (or HSB) 229.41°, 16.114, 82.75
XYZ 46.821, 47.917, 68.407
xyY 0.287, 0.294, 47.917
CIE-LAB 74.773, 3.623, -14.79
CIE-LUV 74.773, -4.785, -23.435
CIE-LCH/LCHab 74.773, 15.227, 283.765
CIE-LUV/LCHuv 74.773, 23.919, 258.459
Hunter-Lab 69.222, -0.404, -10.136
YIQ 184.398, -12.5718, 7.4446
YUV 184.398, 13.09261, -6.49028
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#b1b7d3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b1b7d3 相似颜色

相似颜色

#b1b7d3 色度/色彩

至黑
至白

#b1b7d3 色调

色调变化

#b1b7d3 HTML/CSS代码

#b1b7d3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b1b7d3.

<span style="color:#b1b7d3;">文本</span>
#b1b7d3 背景颜色

此段背景颜色为 #b1b7d3.

<p style="background-color:#b1b7d3;">文本</p>
#b1b7d3 边框颜色

这个边框颜色为 #b1b7d3.

<div style="border:1px solid #b1b7d3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b1b7d3;}
.background {background-color:#b1b7d3;}
.border {border:1px solid #b1b7d3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉