#b1b9b5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b1b9b5由69.41%红色,72.55%绿色和70.98%蓝色组成,十进制红色值为177,绿色值为185,蓝色值为181。在CMKY色彩空间中,他由4.32%青色,0.0%品红色,2.16%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 69.4
  • G 72.5
  • B 71.0
  RGB 百分比
  • C 4.3
  • M 0.0
  • Y 2.2
  • K 27.5
  CMYK 百分比

#b1b9b5 颜色转换

#b1b9b5十进制的RGB值为R:177, G:185, B:181。 CMYK值为C:4.324, M:0.0, Y: 2.163, K: 27.451

RGB 177, 185, 181
百分比 69.41%, 72.55%, 70.98%
十六进制 b1b9b5
十进制 11647413
二进制 10110001,10111001,10110101
CMYK 4.324, 0.0, 2.163, 27.451
CMYK百分比 4%, 0%, 2%, 27%
CMY 0.306, 0.275, 0.29
CMY百分比 31%, 27%, 29%
HSL 150.0°, 5.41, 70.98
HSV (or HSB) 150.0°, 4.324, 72.55
XYZ 43.819, 47.381, 50.55
xyY 0.309, 0.334, 47.381
CIE-LAB 74.433, -3.537, 1.055
CIE-LUV 74.433, -4.273, 2.168
CIE-LCH/LCHab 74.433, 3.691, 163.396
CIE-LUV/LCHuv 74.433, 4.792, 153.103
Hunter-Lab 68.834, -6.827, 4.642
YIQ 182.152, -3.482, -2.9368
YUV 182.152, -0.56511, -4.51996
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#b1b9b5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b1b9b5 相似颜色

相似颜色

#b1b9b5 色度/色彩

至黑
至白

#b1b9b5 色调

色调变化

#b1b9b5 HTML/CSS代码

#b1b9b5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b1b9b5.

<span style="color:#b1b9b5;">文本</span>
#b1b9b5 背景颜色

此段背景颜色为 #b1b9b5.

<p style="background-color:#b1b9b5;">文本</p>
#b1b9b5 边框颜色

这个边框颜色为 #b1b9b5.

<div style="border:1px solid #b1b9b5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b1b9b5;}
.background {background-color:#b1b9b5;}
.border {border:1px solid #b1b9b5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉