#b1e57d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b1e57d由69.41%红色,89.8%绿色和49.02%蓝色组成,十进制红色值为177,绿色值为229,蓝色值为125。在CMKY色彩空间中,他由22.71%青色,0.0%品红色,45.41%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cc66

  • R 69.4
  • G 89.8
  • B 49.0
  RGB 百分比
  • C 22.7
  • M 0.0
  • Y 45.4
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#b1e57d 颜色转换

#b1e57d十进制的RGB值为R:177, G:229, B:125。 CMYK值为C:22.707, M:0.0, Y: 45.414, K: 10.196

RGB 177, 229, 125
百分比 69.41%, 89.8%, 49.02%
十六进制 b1e57d
十进制 11658621
二进制 10110001,11100101,01111101
CMYK 22.707, 0.0, 45.414, 10.196
CMYK百分比 23%, 0%, 45%, 10%
CMY 0.306, 0.102, 0.51
CMY百分比 31%, 10%, 51%
HSL 90.0°, 66.67, 69.41
HSV (or HSB) 90.0°, 45.415, 89.8
XYZ 49.851, 66.865, 29.681
xyY 0.341, 0.457, 66.865
CIE-LAB 85.436, -33.997, 45.21
CIE-LUV 85.436, -25.779, 65.175
CIE-LCH/LCHab 85.436, 56.567, 126.942
CIE-LUV/LCHuv 85.436, 70.088, 111.58
Hunter-Lab 81.771, -34.279, 35.719
YIQ 201.596, 2.4284, -43.3628
YUV 201.596, -37.69095, -21.57896
网页安全色 #99cc66
颜色名称

#b1e57d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b1e57d 相似颜色

相似颜色

#b1e57d 色度/色彩

至黑
至白

#b1e57d 色调

色调变化

#b1e57d HTML/CSS代码

#b1e57d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b1e57d.

<span style="color:#b1e57d;">文本</span>
#b1e57d 背景颜色

此段背景颜色为 #b1e57d.

<p style="background-color:#b1e57d;">文本</p>
#b1e57d 边框颜色

这个边框颜色为 #b1e57d.

<div style="border:1px solid #b1e57d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b1e57d;}
.background {background-color:#b1e57d;}
.border {border:1px solid #b1e57d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉