#b1e7cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b1e7cc由69.41%红色,90.59%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为177,绿色值为231,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由23.38%青色,0.0%品红色,11.69%黄色和9.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99ffcc

  • R 69.4
  • G 90.6
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 23.4
  • M 0.0
  • Y 11.7
  • K 9.4
  CMYK 百分比

#b1e7cc 颜色转换

#b1e7cc十进制的RGB值为R:177, G:231, B:204。 CMYK值为C:23.376, M:0.0, Y: 11.688, K: 9.412

RGB 177, 231, 204
百分比 69.41%, 90.59%, 80.0%
十六进制 b1e7cc
十进制 11659212
二进制 10110001,11100111,11001100
CMYK 23.376, 0.0, 11.688, 9.412
CMYK百分比 23%, 0%, 12%, 9%
CMY 0.306, 0.094, 0.2
CMY百分比 31%, 9%, 20%
HSL 150.0°, 52.94, 80.0
HSV (or HSB) 150.0°, 23.377, 90.59
XYZ 57.604, 70.857, 67.765
xyY 0.294, 0.361, 70.857
CIE-LAB 87.415, -22.625, 7.545
CIE-LUV 87.415, -27.021, 15.238
CIE-LCH/LCHab 87.415, 23.85, 161.557
CIE-LUV/LCHuv 87.415, 31.021, 150.58
Hunter-Lab 84.176, -25.158, 11.193
YIQ 211.776, -23.5035, -19.8234
YUV 211.776, -3.82467, -30.50973
网页安全色 #99ffcc
颜色名称

#b1e7cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b1e7cc 相似颜色

相似颜色

#b1e7cc 色度/色彩

至黑
至白

#b1e7cc 色调

色调变化

#b1e7cc HTML/CSS代码

#b1e7cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b1e7cc.

<span style="color:#b1e7cc;">文本</span>
#b1e7cc 背景颜色

此段背景颜色为 #b1e7cc.

<p style="background-color:#b1e7cc;">文本</p>
#b1e7cc 边框颜色

这个边框颜色为 #b1e7cc.

<div style="border:1px solid #b1e7cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b1e7cc;}
.background {background-color:#b1e7cc;}
.border {border:1px solid #b1e7cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉