#b22e5b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b22e5b由69.8%红色,18.04%绿色和35.69%蓝色组成,十进制红色值为178,绿色值为46,蓝色值为91。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,74.16%品红色,48.88%黄色和30.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#993366

  • R 69.8
  • G 18.0
  • B 35.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 74.2
  • Y 48.9
  • K 30.2
  CMYK 百分比

#b22e5b 颜色转换

#b22e5b十进制的RGB值为R:178, G:46, B:91。 CMYK值为C:0.0, M:74.158, Y: 48.877, K: 30.196

RGB 178, 46, 91
百分比 69.8%, 18.04%, 35.69%
十六进制 b22e5b
十进制 11677275
二进制 10110010,00101110,01011011
CMYK 0.0, 74.158, 48.877, 30.196
CMYK百分比 0%, 74%, 49%, 30%
CMY 0.302, 0.82, 0.643
CMY百分比 30%, 82%, 64%
HSL 339.54°, 58.93, 43.92
HSV (or HSB) 339.54°, 74.157, 69.8
XYZ 21.226, 12.177, 11.13
xyY 0.477, 0.273, 12.177
CIE-LAB 41.495, 55.528, 5.618
CIE-LUV 41.495, 86.316, -3.478
CIE-LCH/LCHab 41.495, 55.811, 5.777
CIE-LUV/LCHuv 41.495, 86.386, 357.693
Hunter-Lab 34.895, 47.513, 5.516
YIQ 90.598, 64.2003, 41.922
YUV 90.598, 0.1993, 76.67955
网页安全色 #993366
颜色名称

#b22e5b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b22e5b 相似颜色

相似颜色

#b22e5b 色度/色彩

至黑
至白

#b22e5b 色调

色调变化

#b22e5b HTML/CSS代码

#b22e5b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b22e5b.

<span style="color:#b22e5b;">文本</span>
#b22e5b 背景颜色

此段背景颜色为 #b22e5b.

<p style="background-color:#b22e5b;">文本</p>
#b22e5b 边框颜色

这个边框颜色为 #b22e5b.

<div style="border:1px solid #b22e5b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b22e5b;}
.background {background-color:#b22e5b;}
.border {border:1px solid #b22e5b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉