#b252dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b252dc由69.8%红色,32.16%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为178,绿色值为82,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由19.09%青色,62.73%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#9966cc

  • R 69.8
  • G 32.2
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 19.1
  • M 62.7
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#b252dc 颜色转换

#b252dc十进制的RGB值为R:178, G:82, B:220。 CMYK值为C:19.091, M:62.727, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 178, 82, 220
百分比 69.8%, 32.16%, 86.27%
十六进制 b252dc
十进制 11686620
二进制 10110010,01010010,11011100
CMYK 19.091, 62.727, 0.0, 13.725
CMYK百分比 19%, 63%, 0%, 14%
CMY 0.302, 0.678, 0.137
CMY百分比 30%, 68%, 14%
HSL 281.74°, 66.35, 59.22
HSV (or HSB) 281.74°, 62.727, 86.28
XYZ 34.294, 20.668, 69.889
xyY 0.275, 0.166, 20.668
CIE-LAB 52.584, 60.335, -54.275
CIE-LUV 52.584, 34.028, -90.62
CIE-LCH/LCHab 52.584, 81.154, 318.027
CIE-LUV/LCHuv 52.584, 96.799, 290.581
Hunter-Lab 45.462, 55.092, -59.323
YIQ 126.436, 12.867, 63.2496
YUV 126.436, 46.04434, 45.23862
网页安全色 #9966cc
颜色名称

#b252dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b252dc 相似颜色

相似颜色

#b252dc 色度/色彩

至黑
至白

#b252dc 色调

色调变化

#b252dc HTML/CSS代码

#b252dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b252dc.

<span style="color:#b252dc;">文本</span>
#b252dc 背景颜色

此段背景颜色为 #b252dc.

<p style="background-color:#b252dc;">文本</p>
#b252dc 边框颜色

这个边框颜色为 #b252dc.

<div style="border:1px solid #b252dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b252dc;}
.background {background-color:#b252dc;}
.border {border:1px solid #b252dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉