#b29b9a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b29b9a由69.8%红色,60.78%绿色和60.39%蓝色组成,十进制红色值为178,绿色值为155,蓝色值为154。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,12.92%品红色,13.48%黄色和30.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#999999

  • R 69.8
  • G 60.8
  • B 60.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 12.9
  • Y 13.5
  • K 30.2
  CMYK 百分比

#b29b9a 颜色转换

#b29b9a十进制的RGB值为R:178, G:155, B:154。 CMYK值为C:0.0, M:12.922, Y: 13.483, K: 30.196

RGB 178, 155, 154
百分比 69.8%, 60.78%, 60.39%
十六进制 b29b9a
十进制 11705242
二进制 10110010,10011011,10011010
CMYK 0.0, 12.922, 13.483, 30.196
CMYK百分比 0%, 13%, 13%, 30%
CMY 0.302, 0.392, 0.396
CMY百分比 30%, 39%, 40%
HSL 2.5°, 13.48, 65.1
HSV (or HSB) 2.5°, 13.483, 69.8
XYZ 35.913, 35.241, 35.481
xyY 0.337, 0.33, 35.241
CIE-LAB 65.936, 8.3, 3.641
CIE-LUV 65.936, 13.935, 3.743
CIE-LCH/LCHab 65.936, 9.064, 23.687
CIE-LUV/LCHuv 65.936, 14.429, 15.035
Hunter-Lab 59.364, 4.098, 6.119
YIQ 161.763, 14.027, 4.5533
YUV 161.763, -3.81844, 14.24501
网页安全色 #999999
颜色名称

#b29b9a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b29b9a 相似颜色

相似颜色

#b29b9a 色度/色彩

至黑
至白

#b29b9a 色调

色调变化

#b29b9a HTML/CSS代码

#b29b9a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b29b9a.

<span style="color:#b29b9a;">文本</span>
#b29b9a 背景颜色

此段背景颜色为 #b29b9a.

<p style="background-color:#b29b9a;">文本</p>
#b29b9a 边框颜色

这个边框颜色为 #b29b9a.

<div style="border:1px solid #b29b9a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b29b9a;}
.background {background-color:#b29b9a;}
.border {border:1px solid #b29b9a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉