#b2b2b0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b2b2b0由69.8%红色,69.8%绿色和69.02%蓝色组成,十进制红色值为178,绿色值为178,蓝色值为176。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,1.12%黄色和30.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#999999

  • R 69.8
  • G 69.8
  • B 69.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.0
  • Y 1.1
  • K 30.2
  CMYK 百分比

#b2b2b0 颜色转换

#b2b2b0十进制的RGB值为R:178, G:178, B:176。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 1.123, K: 30.196

RGB 178, 178, 176
百分比 69.8%, 69.8%, 69.02%
十六进制 b2b2b0
十进制 11711152
二进制 10110010,10110010,10110000
CMYK 0.0, 0.0, 1.123, 30.196
CMYK百分比 0%, 0%, 1%, 30%
CMY 0.302, 0.302, 0.31
CMY百分比 30%, 30%, 31%
HSL 60.0°, 1.28, 69.41
HSV (or HSB) 60.0°, 1.124, 69.8
XYZ 42.116, 44.44, 47.431
xyY 0.314, 0.332, 44.44
CIE-LAB 72.522, -0.373, 1.012
CIE-LUV 72.522, 0.108, 1.553
CIE-LCH/LCHab 72.522, 1.079, 110.208
CIE-LUV/LCHuv 72.522, 1.557, 86.016
Hunter-Lab 66.664, -3.892, 4.48
YIQ 177.772, 0.6426, -0.6224
YUV 177.772, -0.87022, 0.20002
网页安全色 #999999
颜色名称

#b2b2b0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b2b2b0 相似颜色

相似颜色

#b2b2b0 色度/色彩

至黑
至白

#b2b2b0 色调

色调变化

#b2b2b0 HTML/CSS代码

#b2b2b0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b2b2b0.

<span style="color:#b2b2b0;">文本</span>
#b2b2b0 背景颜色

此段背景颜色为 #b2b2b0.

<p style="background-color:#b2b2b0;">文本</p>
#b2b2b0 边框颜色

这个边框颜色为 #b2b2b0.

<div style="border:1px solid #b2b2b0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b2b2b0;}
.background {background-color:#b2b2b0;}
.border {border:1px solid #b2b2b0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉