#b2ccbf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b2ccbf由69.8%红色,80.0%绿色和74.9%蓝色组成,十进制红色值为178,绿色值为204,蓝色值为191。在CMKY色彩空间中,他由12.74%青色,0.0%品红色,6.37%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cccc

  • R 69.8
  • G 80.0
  • B 74.9
  RGB 百分比
  • C 12.7
  • M 0.0
  • Y 6.4
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#b2ccbf 颜色转换

#b2ccbf十进制的RGB值为R:178, G:204, B:191。 CMYK值为C:12.745, M:0.0, Y: 6.372, K: 20.0

RGB 178, 204, 191
百分比 69.8%, 80.0%, 74.9%
十六进制 b2ccbf
十进制 11717823
二进制 10110010,11001100,10111111
CMYK 12.745, 0.0, 6.372, 20.0
CMYK百分比 13%, 0%, 6%, 20%
CMY 0.302, 0.2, 0.251
CMY百分比 30%, 20%, 25%
HSL 150.0°, 20.31, 74.9
HSV (or HSB) 150.0°, 12.745000000000001, 80.0
XYZ 49.355, 56.411, 57.576
xyY 0.302, 0.345, 56.411
CIE-LAB 79.847, -11.252, 3.525
CIE-LUV 79.847, -13.53, 7.192
CIE-LCH/LCHab 79.847, 11.791, 162.607
CIE-LUV/LCHuv 79.847, 15.322, 152.007
Hunter-Lab 75.108, -14.142, 7.125
YIQ 194.744, -11.3165, -9.5446
YUV 194.744, -1.84058, -14.68987
网页安全色 #99cccc
颜色名称

#b2ccbf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b2ccbf 相似颜色

相似颜色

#b2ccbf 色度/色彩

至黑
至白

#b2ccbf 色调

色调变化

#b2ccbf HTML/CSS代码

#b2ccbf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b2ccbf.

<span style="color:#b2ccbf;">文本</span>
#b2ccbf 背景颜色

此段背景颜色为 #b2ccbf.

<p style="background-color:#b2ccbf;">文本</p>
#b2ccbf 边框颜色

这个边框颜色为 #b2ccbf.

<div style="border:1px solid #b2ccbf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b2ccbf;}
.background {background-color:#b2ccbf;}
.border {border:1px solid #b2ccbf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉