#b2e198 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b2e198由69.8%红色,88.24%绿色和59.61%蓝色组成,十进制红色值为178,绿色值为225,蓝色值为152。在CMKY色彩空间中,他由20.89%青色,0.0%品红色,32.44%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#99cc99

  • R 69.8
  • G 88.2
  • B 59.6
  RGB 百分比
  • C 20.9
  • M 0.0
  • Y 32.4
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#b2e198 颜色转换

#b2e198十进制的RGB值为R:178, G:225, B:152。 CMYK值为C:20.889, M:0.0, Y: 32.444, K: 11.765

RGB 178, 225, 152
百分比 69.8%, 88.24%, 59.61%
十六进制 b2e198
十进制 11723160
二进制 10110010,11100001,10011000
CMYK 20.889, 0.0, 32.444, 11.765
CMYK百分比 21%, 0%, 32%, 12%
CMY 0.302, 0.118, 0.404
CMY百分比 30%, 12%, 40%
HSL 98.63°, 54.89, 73.92
HSV (or HSB) 98.63°, 32.444, 88.23
XYZ 50.951, 65.581, 39.678
xyY 0.326, 0.42, 65.581
CIE-LAB 84.782, -28.236, 30.908
CIE-LUV 84.782, -23.352, 47.68
CIE-LCH/LCHab 84.782, 41.863, 132.413
CIE-LUV/LCHuv 84.782, 53.091, 116.094
Hunter-Lab 80.982, -29.413, 27.638
YIQ 202.625, -4.5524, -32.6581
YUV 202.625, -24.91064, -21.60427
网页安全色 #99cc99
颜色名称

#b2e198 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b2e198 相似颜色

相似颜色

#b2e198 色度/色彩

至黑
至白

#b2e198 色调

色调变化

#b2e198 HTML/CSS代码

#b2e198 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b2e198.

<span style="color:#b2e198;">文本</span>
#b2e198 背景颜色

此段背景颜色为 #b2e198.

<p style="background-color:#b2e198;">文本</p>
#b2e198 边框颜色

这个边框颜色为 #b2e198.

<div style="border:1px solid #b2e198;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b2e198;}
.background {background-color:#b2e198;}
.border {border:1px solid #b2e198;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉