#b34e7d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b34e7d由70.2%红色,30.59%绿色和49.02%蓝色组成,十进制红色值为179,绿色值为78,蓝色值为125。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,56.42%品红色,30.17%黄色和29.8%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 70.2
  • G 30.6
  • B 49.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 56.4
  • Y 30.2
  • K 29.8
  CMYK 百分比

#b34e7d 颜色转换

#b34e7d十进制的RGB值为R:179, G:78, B:125。 CMYK值为C:0.0, M:56.425, Y: 30.167, K: 29.804

RGB 179, 78, 125
百分比 70.2%, 30.59%, 49.02%
十六进制 b34e7d
十进制 11751037
二进制 10110011,01001110,01111101
CMYK 0.0, 56.425, 30.167, 29.804
CMYK百分比 0%, 56%, 30%, 30%
CMY 0.298, 0.694, 0.51
CMY百分比 30%, 69%, 51%
HSL 332.08°, 39.92, 50.39
HSV (or HSB) 332.08°, 56.425000000000004, 70.2
XYZ 25.017, 16.515, 21.271
xyY 0.398, 0.263, 16.515
CIE-LAB 47.643, 46.107, -6.32
CIE-LUV 47.643, 61.617, -16.538
CIE-LCH/LCHab 47.643, 46.538, 352.195
CIE-LUV/LCHuv 47.643, 63.798, 344.976
Hunter-Lab 40.639, 38.764, -2.586
YIQ 113.557, 45.0848, 35.9879
YUV 113.557, 5.63265, 57.41453
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#b34e7d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b34e7d 相似颜色

相似颜色

#b34e7d 色度/色彩

至黑
至白

#b34e7d 色调

色调变化

#b34e7d HTML/CSS代码

#b34e7d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b34e7d.

<span style="color:#b34e7d;">文本</span>
#b34e7d 背景颜色

此段背景颜色为 #b34e7d.

<p style="background-color:#b34e7d;">文本</p>
#b34e7d 边框颜色

这个边框颜色为 #b34e7d.

<div style="border:1px solid #b34e7d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b34e7d;}
.background {background-color:#b34e7d;}
.border {border:1px solid #b34e7d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉