#b35cd5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b35cd5由70.2%红色,36.08%绿色和83.53%蓝色组成,十进制红色值为179,绿色值为92,蓝色值为213。在CMKY色彩空间中,他由15.96%青色,56.81%品红色,0.0%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 70.2
  • G 36.1
  • B 83.5
  RGB 百分比
  • C 16.0
  • M 56.8
  • Y 0.0
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#b35cd5 颜色转换

#b35cd5十进制的RGB值为R:179, G:92, B:213。 CMYK值为C:15.962, M:56.808, Y: 0.0, K: 16.471

RGB 179, 92, 213
百分比 70.2%, 36.08%, 83.53%
十六进制 b35cd5
十进制 11754709
二进制 10110011,01011100,11010101
CMYK 15.962, 56.808, 0.0, 16.471
CMYK百分比 16%, 57%, 0%, 16%
CMY 0.298, 0.639, 0.165
CMY百分比 30%, 64%, 16%
HSL 283.14°, 59.02, 59.8
HSV (or HSB) 283.14°, 56.808, 83.53
XYZ 34.426, 22.043, 65.388
xyY 0.283, 0.181, 22.043
CIE-LAB 54.073, 54.375, -47.922
CIE-LUV 54.073, 33.404, -80.735
CIE-LCH/LCHab 54.073, 72.479, 318.61
CIE-LUV/LCHuv 54.073, 87.373, 292.477
Hunter-Lab 46.95, 48.722, -49.709
YIQ 131.807, 12.966, 56.0557
YUV 131.807, 39.95661, 41.40379
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#b35cd5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b35cd5 相似颜色

相似颜色

#b35cd5 色度/色彩

至黑
至白

#b35cd5 色调

色调变化

#b35cd5 HTML/CSS代码

#b35cd5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b35cd5.

<span style="color:#b35cd5;">文本</span>
#b35cd5 背景颜色

此段背景颜色为 #b35cd5.

<p style="background-color:#b35cd5;">文本</p>
#b35cd5 边框颜色

这个边框颜色为 #b35cd5.

<div style="border:1px solid #b35cd5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b35cd5;}
.background {background-color:#b35cd5;}
.border {border:1px solid #b35cd5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉