#b3b6b0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b3b6b0由70.2%红色,71.37%绿色和69.02%蓝色组成,十进制红色值为179,绿色值为182,蓝色值为176。在CMKY色彩空间中,他由1.65%青色,0.0%品红色,3.3%黄色和28.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 70.2
  • G 71.4
  • B 69.0
  RGB 百分比
  • C 1.6
  • M 0.0
  • Y 3.3
  • K 28.6
  CMYK 百分比

#b3b6b0 颜色转换

#b3b6b0十进制的RGB值为R:179, G:182, B:176。 CMYK值为C:1.649, M:0.0, Y: 3.297, K: 28.627

RGB 179, 182, 176
百分比 70.2%, 71.37%, 69.02%
十六进制 b3b6b0
十进制 11777712
二进制 10110011,10110110,10110000
CMYK 1.649, 0.0, 3.297, 28.627
CMYK百分比 2%, 0%, 3%, 29%
CMY 0.298, 0.286, 0.31
CMY百分比 30%, 29%, 31%
HSL 90.0°, 3.95, 70.2
HSV (or HSB) 90.0°, 3.2969999999999997, 71.37
XYZ 43.153, 46.174, 47.711
xyY 0.315, 0.337, 46.174
CIE-LAB 73.659, -2.166, 2.675
CIE-LUV 73.659, -1.382, 4.3
CIE-LCH/LCHab 73.659, 3.442, 129.007
CIE-LUV/LCHuv 73.659, 4.517, 107.814
Hunter-Lab 67.952, -5.557, 5.937
YIQ 180.419, 0.1401, -2.5017
YUV 180.419, -2.17279, -1.24494
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#b3b6b0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b3b6b0 相似颜色

相似颜色

#b3b6b0 色度/色彩

至黑
至白

#b3b6b0 色调

色调变化

#b3b6b0 HTML/CSS代码

#b3b6b0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b3b6b0.

<span style="color:#b3b6b0;">文本</span>
#b3b6b0 背景颜色

此段背景颜色为 #b3b6b0.

<p style="background-color:#b3b6b0;">文本</p>
#b3b6b0 边框颜色

这个边框颜色为 #b3b6b0.

<div style="border:1px solid #b3b6b0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b3b6b0;}
.background {background-color:#b3b6b0;}
.border {border:1px solid #b3b6b0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉