#b3c9cd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b3c9cd由70.2%红色,78.82%绿色和80.39%蓝色组成,十进制红色值为179,绿色值为201,蓝色值为205。在CMKY色彩空间中,他由12.68%青色,1.95%品红色,0.0%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 70.2
  • G 78.8
  • B 80.4
  RGB 百分比
  • C 12.7
  • M 2.0
  • Y 0.0
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#b3c9cd 颜色转换

#b3c9cd十进制的RGB值为R:179, G:201, B:205。 CMYK值为C:12.683, M:1.95, Y: 0.0, K: 19.608

RGB 179, 201, 205
百分比 70.2%, 78.82%, 80.39%
十六进制 b3c9cd
十进制 11782605
二进制 10110011,11001001,11001101
CMYK 12.683, 1.95, 0.0, 19.608
CMYK百分比 13%, 2%, 0%, 20%
CMY 0.298, 0.212, 0.196
CMY百分比 30%, 21%, 20%
HSL 189.23°, 20.64, 75.29
HSV (or HSB) 189.23°, 12.683, 80.39
XYZ 50.494, 55.764, 65.857
xyY 0.293, 0.324, 55.764
CIE-LAB 79.48, -6.597, -4.519
CIE-LUV 79.48, -11.991, -5.76
CIE-LCH/LCHab 79.48, 7.996, 214.414
CIE-LUV/LCHuv 79.48, 13.303, 205.658
Hunter-Lab 74.675, -9.983, -0.016
YIQ 194.878, -14.395, -3.4082
YUV 194.878, 4.98287, -13.93004
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b3c9cd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b3c9cd 相似颜色

相似颜色

#b3c9cd 色度/色彩

至黑
至白

#b3c9cd 色调

色调变化

#b3c9cd HTML/CSS代码

#b3c9cd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b3c9cd.

<span style="color:#b3c9cd;">文本</span>
#b3c9cd 背景颜色

此段背景颜色为 #b3c9cd.

<p style="background-color:#b3c9cd;">文本</p>
#b3c9cd 边框颜色

这个边框颜色为 #b3c9cd.

<div style="border:1px solid #b3c9cd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b3c9cd;}
.background {background-color:#b3c9cd;}
.border {border:1px solid #b3c9cd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉