#b3dc92 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b3dc92由70.2%红色,86.27%绿色和57.25%蓝色组成,十进制红色值为179,绿色值为220,蓝色值为146。在CMKY色彩空间中,他由18.64%青色,0.0%品红色,33.64%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 70.2
  • G 86.3
  • B 57.3
  RGB 百分比
  • C 18.6
  • M 0.0
  • Y 33.6
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#b3dc92 颜色转换

#b3dc92十进制的RGB值为R:179, G:220, B:146。 CMYK值为C:18.637, M:0.0, Y: 33.637, K: 13.725

RGB 179, 220, 146
百分比 70.2%, 86.27%, 57.25%
十六进制 b3dc92
十进制 11787410
二进制 10110011,11011100,10010010
CMYK 18.637, 0.0, 33.637, 13.725
CMYK百分比 19%, 0%, 34%, 14%
CMY 0.298, 0.137, 0.427
CMY百分比 30%, 14%, 43%
HSL 93.24°, 51.39, 71.77
HSV (or HSB) 93.24°, 33.635999999999996, 86.28
XYZ 49.37, 62.845, 36.722
xyY 0.331, 0.422, 62.845
CIE-LAB 83.361, -26.353, 32.097
CIE-LUV 83.361, -20.233, 48.57
CIE-LCH/LCHab 83.361, 41.529, 129.387
CIE-LUV/LCHuv 83.361, 52.615, 112.616
Hunter-Lab 79.275, -27.565, 28.028
YIQ 199.305, -0.6557, -31.7003
YUV 199.305, -26.22947, -17.81426
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#b3dc92 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b3dc92 相似颜色

相似颜色

#b3dc92 色度/色彩

至黑
至白

#b3dc92 色调

色调变化

#b3dc92 HTML/CSS代码

#b3dc92 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b3dc92.

<span style="color:#b3dc92;">文本</span>
#b3dc92 背景颜色

此段背景颜色为 #b3dc92.

<p style="background-color:#b3dc92;">文本</p>
#b3dc92 边框颜色

这个边框颜色为 #b3dc92.

<div style="border:1px solid #b3dc92;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b3dc92;}
.background {background-color:#b3dc92;}
.border {border:1px solid #b3dc92;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉