#b42e78 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b42e78由70.59%红色,18.04%绿色和47.06%蓝色组成,十进制红色值为180,绿色值为46,蓝色值为120。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,74.44%品红色,33.33%黄色和29.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 70.6
  • G 18.0
  • B 47.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 74.4
  • Y 33.3
  • K 29.4
  CMYK 百分比

#b42e78 颜色转换

#b42e78十进制的RGB值为R:180, G:46, B:120。 CMYK值为C:0.0, M:74.445, Y: 33.333, K: 29.412

RGB 180, 46, 120
百分比 70.59%, 18.04%, 47.06%
十六进制 b42e78
十进制 11808376
二进制 10110100,00101110,01111000
CMYK 0.0, 74.445, 33.333, 29.412
CMYK百分比 0%, 74%, 33%, 29%
CMY 0.294, 0.82, 0.529
CMY百分比 29%, 82%, 53%
HSL 326.87°, 59.29, 44.31
HSV (or HSB) 326.87°, 74.444, 70.59
XYZ 23.19, 13.016, 19.059
xyY 0.42, 0.236, 13.016
CIE-LAB 42.786, 59.042, -10.523
CIE-LUV 42.786, 77.166, -24.086
CIE-LCH/LCHab 42.786, 59.973, 349.895
CIE-LUV/LCHuv 42.786, 80.838, 342.665
Hunter-Lab 36.077, 51.603, -6.069
YIQ 94.502, 56.0744, 51.3698
YUV 94.502, 12.54904, 75.00926
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#b42e78 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b42e78 相似颜色

相似颜色

#b42e78 色度/色彩

至黑
至白

#b42e78 色调

色调变化

#b42e78 HTML/CSS代码

#b42e78 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b42e78.

<span style="color:#b42e78;">文本</span>
#b42e78 背景颜色

此段背景颜色为 #b42e78.

<p style="background-color:#b42e78;">文本</p>
#b42e78 边框颜色

这个边框颜色为 #b42e78.

<div style="border:1px solid #b42e78;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b42e78;}
.background {background-color:#b42e78;}
.border {border:1px solid #b42e78;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉