#b491dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b491dc由70.59%红色,56.86%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为180,绿色值为145,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由18.18%青色,34.09%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 70.6
  • G 56.9
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 18.2
  • M 34.1
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#b491dc 颜色转换

#b491dc十进制的RGB值为R:180, G:145, B:220。 CMYK值为C:18.183, M:34.091, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 180, 145, 220
百分比 70.59%, 56.86%, 86.27%
十六进制 b491dc
十进制 11833820
二进制 10110100,10010001,11011100
CMYK 18.183, 34.091, 0.0, 13.725
CMYK百分比 18%, 34%, 0%, 14%
CMY 0.294, 0.431, 0.137
CMY百分比 29%, 43%, 14%
HSL 268.0°, 51.72, 71.57
HSV (or HSB) 268.0°, 34.091, 86.28
XYZ 41.864, 35.122, 72.28
xyY 0.28, 0.235, 35.122
CIE-LAB 65.843, 27.653, -33.359
CIE-LUV 65.843, 13.126, -56.442
CIE-LCH/LCHab 65.843, 43.331, 309.657
CIE-LUV/LCHuv 65.843, 57.948, 283.092
Hunter-Lab 59.264, 22.382, -30.828
YIQ 164.015, -3.241, 30.7425
YUV 164.015, 27.5519, 14.02425
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#b491dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b491dc 相似颜色

相似颜色

#b491dc 色度/色彩

至黑
至白

#b491dc 色调

色调变化

#b491dc HTML/CSS代码

#b491dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b491dc.

<span style="color:#b491dc;">文本</span>
#b491dc 背景颜色

此段背景颜色为 #b491dc.

<p style="background-color:#b491dc;">文本</p>
#b491dc 边框颜色

这个边框颜色为 #b491dc.

<div style="border:1px solid #b491dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b491dc;}
.background {background-color:#b491dc;}
.border {border:1px solid #b491dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉