#b4b0da 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b4b0da由70.59%红色,69.02%绿色和85.49%蓝色组成,十进制红色值为180,绿色值为176,蓝色值为218。在CMKY色彩空间中,他由17.43%青色,19.27%品红色,0.0%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 70.6
  • G 69.0
  • B 85.5
  RGB 百分比
  • C 17.4
  • M 19.3
  • Y 0.0
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#b4b0da 颜色转换

#b4b0da十进制的RGB值为R:180, G:176, B:218。 CMYK值为C:17.431, M:19.265, Y: 0.0, K: 14.51

RGB 180, 176, 218
百分比 70.59%, 69.02%, 85.49%
十六进制 b4b0da
十进制 11841754
二进制 10110100,10110000,11011010
CMYK 17.431, 19.265, 0.0, 14.51
CMYK百分比 17%, 19%, 0%, 15%
CMY 0.294, 0.31, 0.145
CMY百分比 29%, 31%, 15%
HSL 245.71°, 36.21, 77.25
HSV (or HSB) 245.71°, 19.266, 85.49
XYZ 47.0, 45.816, 72.693
xyY 0.284, 0.277, 45.816
CIE-LAB 73.426, 9.932, -20.617
CIE-LUV 73.426, -0.406, -33.74
CIE-LCH/LCHab 73.426, 22.884, 295.722
CIE-LUV/LCHuv 73.426, 33.742, 269.31
Hunter-Lab 67.687, 5.493, -16.294
YIQ 181.984, -11.111, 13.9164
YUV 181.984, 17.72524, -1.74042
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#b4b0da 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b4b0da 相似颜色

相似颜色

#b4b0da 色度/色彩

至黑
至白

#b4b0da 色调

色调变化

#b4b0da HTML/CSS代码

#b4b0da 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b4b0da.

<span style="color:#b4b0da;">文本</span>
#b4b0da 背景颜色

此段背景颜色为 #b4b0da.

<p style="background-color:#b4b0da;">文本</p>
#b4b0da 边框颜色

这个边框颜色为 #b4b0da.

<div style="border:1px solid #b4b0da;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b4b0da;}
.background {background-color:#b4b0da;}
.border {border:1px solid #b4b0da;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉