#b4bbb9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b4bbb9由70.59%红色,73.33%绿色和72.55%蓝色组成,十进制红色值为180,绿色值为187,蓝色值为185。在CMKY色彩空间中,他由3.74%青色,0.0%品红色,1.07%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 70.6
  • G 73.3
  • B 72.5
  RGB 百分比
  • C 3.7
  • M 0.0
  • Y 1.1
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#b4bbb9 颜色转换

#b4bbb9十进制的RGB值为R:180, G:187, B:185。 CMYK值为C:3.743, M:0.0, Y: 1.069, K: 26.667

RGB 180, 187, 185
百分比 70.59%, 73.33%, 72.55%
十六进制 b4bbb9
十进制 11844537
二进制 10110100,10111011,10111001
CMYK 3.743, 0.0, 1.069, 26.667
CMYK百分比 4%, 0%, 1%, 27%
CMY 0.294, 0.267, 0.275
CMY百分比 29%, 27%, 27%
HSL 162.86°, 4.9, 71.96
HSV (or HSB) 162.86°, 3.743, 73.33
XYZ 45.348, 48.746, 52.916
xyY 0.308, 0.332, 48.746
CIE-LAB 75.293, -2.806, 0.158
CIE-LUV 75.293, -3.816, 0.718
CIE-LCH/LCHab 75.293, 2.81, 176.77
CIE-LUV/LCHuv 75.293, 3.883, 169.35
Hunter-Lab 69.819, -6.245, 3.937
YIQ 184.679, -3.5287, -2.1029
YUV 184.679, 0.15978, -4.10498
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b4bbb9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b4bbb9 相似颜色

相似颜色

#b4bbb9 色度/色彩

至黑
至白

#b4bbb9 色调

色调变化

#b4bbb9 HTML/CSS代码

#b4bbb9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b4bbb9.

<span style="color:#b4bbb9;">文本</span>
#b4bbb9 背景颜色

此段背景颜色为 #b4bbb9.

<p style="background-color:#b4bbb9;">文本</p>
#b4bbb9 边框颜色

这个边框颜色为 #b4bbb9.

<div style="border:1px solid #b4bbb9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b4bbb9;}
.background {background-color:#b4bbb9;}
.border {border:1px solid #b4bbb9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉